Politolodzy ponad granicami

W latach 2016-2021 realizowana będzie Strategia Umiędzynarodowienia Wydziału Politologii UMCS. Jest to pierwszy tego typu dokument w historii wydziału i uczelni i jeden z nielicznych w Polsce.
Strategia została opracowana przez zespół pracowników Wydziału Politologii pod kierunkiem prodziekana ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. dra hab. Marka Pietrasia. Została ona przyjęta przez radę 15 lipca 2016 roku. Potwierdza to, że umiędzynarodowienie badań i procesu dydaktycznego stało się jednym z priorytetów w funkcjonowaniu wydziału.
Wydziału Politologii zamierza rozwijać swój potencjał badawczy, poprzez wzmocnienie międzynarodowej współpracy naukowej. Ponadto celem jest umiędzynarodowienie oferty wydziału oraz rozwój umiejętności i międzynarodowych kompetencji studentów. Oczywiście wiąże się to również ze zwiększeniem rekrutacji studentów, w tym studentów zagranicznych.
– W celu realizacji powyższych założeń Wydział Politologii UMCS skoncentruje się na rozszerzeniu i skonsolidowaniu dotychczasowych partnerstw międzynarodowych oraz pozyskiwaniu nowych. W ramach tych działań wydział będzie przystępował do konsorcjów badawczych i dydaktycznych; uczestniczył w sieciach szkół wyższych i kierunków – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. – Uczelnia nawiąże współpracę z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Fundusz Wyszehradzki, Rada Europy, a także pogłębi dotychczasową kooperację z fundacjami międzynarodowymi, między innymi Fundacją Fulbrighta, Fundacją Stefana Batorego, Fundacją Konrada Adenauera.

Wydział podejmie również działania na rzecz jeszcze większego umiędzynarodowienia oferty dydaktycznej poprzez m.in.: przygotowanie programów kształcenia w języku angielskim na wszystkich trzech stopniach, a także poszerzenie zakresu i zróżnicowanie kierunków geograficznych partnerów w procedurze podwójnego dyplomowania. Uczelnia zamierza wprowadzić indywidualizację procesu kształcenia poprzez stworzenie programu Independent Study, czyli systemu tutoringu i coachingu dla studentów zagranicznych (z uwzględnieniem doktorantów). Poszerzona będzie też oferta studiów podyplomowych dla odbiorców zagranicznych. Wzmocni się funkcjonowanie systemu wsparcia mobilności międzynarodowej studentów (programy Erasmus i FSS) i pracowników naukowo-dydaktycznych.
Środki na wdrożenie strategii umiędzynarodowienia Wydziału Politologii UMCS mają pochodzić m.in. ze źródeł budżetowych w postaci programów wspierania umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego (MNiSZW), a także Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; środków z Unii Europejskiej na prowadzenie badań i umiędzynarodowienie edukacji na poziomie wyższym. MG