Potrzebne wytchnienie

O tym, jak niepełnosprawnym chełmianom i im bliskim potrzebna jest pomoc w codziennym funkcjonowaniu, świadczy wielkie zainteresowanie dwoma programami realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie. Na usługi w zakresie opieki wytchnieniowej i asystentów osób niepełnosprawnych trzeba było tworzyć listy rezerwowe, bo liczba zgłoszeń przekroczyła limity przydzielone w ramach dofinansowania.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizuje kolejną edycję programu „Opieka wytchnieniowa” finansowanego z „Funduszu Solidarnościowego”. Jego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Wsparcie to polega na uzyskaniu czasowej pomocy w formie usługi opieki nad niepełnosprawnym bliskim. Taka „opieka wytchnieniowa” przysługuje, gdy ubiegający się o nią członek rodziny lub opiekun zamieszkuje z osobą niepełnosprawną we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawuje nad nią całodobową opiekę. W ubiegłorocznej edycji programu usługami w formie pobytu dziennego objęto 26 osób oraz 2 osoby w formie pobytu całodobowego. W tym roku zainteresowanie tą formą wsparcia było duże i pracownicy MOPR musieli sporządzić listę rezerwową.

– W ramach tego programu zostało złożonych 31 kart zgłoszeniowych na usługi świadczone w formie pobytu dziennego, z czego na chwilę obecną 2 znajdują się na liście rezerwowej w związku z tym, iż zainteresowanie programem jest duże, a ilość złożonych kart zgłoszeniowych przekroczyła limit godzin przydzielony w ramach dofinansowania – wyjaśnia Anna Szalast, dyrektor MOPR w Chełmie.

Z 31 złożonych kart zgłoszeniowych na usługi świadczone w formie pobytu dziennego 3 dotyczą dzieci, a 28 osób dorosłych. Dotąd nie wpłynęło żadne zgłoszenie na świadczenie usług w formie pobytu całodobowego.

Asystenci też mają wzięcie

Jest jeszcze jeden program realizowany przez chełmski MOPR, którym zainteresowanie jest bardzo duże, a liczba zgłoszeń przekroczyła limit godzin, jaki został przydzielony w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego. Nosi on nazwę „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i ma na celu zapewnienie dostępności do usług tzw. asystencji osobistej. Polega ona na pomocy osobie niepełnosprawnej w czynnościach dnia codziennego: załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsca, w tym np. do muzeum, teatru, kina, galerii sztuki czy też zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. W ramach tegorocznej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” potrzebujący wsparcia chełmianie złożyli 175 kart zgłoszeniowych. Dotyczy to

6 dzieci i 169 osób dorosłych, z czego 5 osób obecnie znajduje się na liście rezerwowej. W ramach ubiegłorocznej edycji tego programu wsparciem i usługami tzw. asystencji objęto 84 osoby. (mo)

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 r.” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Z programu „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skorzystać mogą osoby, które spełniają następujące przesłanki: 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: a) o znacznym stopniu niepełnosprawności lub b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; d) osoby zamieszkujące na terenie miasta Chełm.