Powiat zaplanuje strategiczne inwestycje

W najbliższy wtorek 26 listopada odbędzie się sesja Rady Powiatu Świdnickiego. Najważniejszym jej punktem będzie przyjęcie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2020-2024.


W programie sesji znalazła się też informacja o stanie realizacji planowanych i wykonywanych inwestycji drogowych – m.in. II etapu przebudowy ul. Racławickiej, przebudowy drogi Gardzienice-Fajsławice, Mełgiew-Milejów i mostu nad rzeką Giełczew w ciągu drogi Biskupice-Fajsławice. Zarząd powiatu ma przedstawić również radnym stan zaawansowania przygotowywania dokumentacji projektowych przebudowy drogi Mełgiew – Kajetanówka, Wólka Lubelska-Świdnik Duży – Janowice, rozbudowy drogi Krępiec – Minkowice oraz budowy ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy drodze Pełczyn – Trawniki – Kolonia Dobryniów w Oleśnikach w gminie Trawniki.

Radni podejmą uchwałę o przystąpieniu przez powiat do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020”. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta dla osób niepełnosprawnych mających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

– Dzięki projektowi osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych, czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych – czytamy w uzasadnieniu projekcie uchwały.

Na sesji radni ustalą również przyszłoroczny program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Najważniejszym punktem obrad będzie jednak dyskusja i głosowanie nad przyjęciem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Świdnickiego na lata 2020-2024. Zarząd powiatu proponuje ujęcie w nim inwestycji drogowych na łączną kwotę niemal 35,5 mln zł, przeznaczenie ok. 410 tys. zł na rozwój i modernizację wyposażenia i infrastruktury służącej ochronie środowiska i ponad 35,6 mln zł na rozwój i modernizację infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Na inwestycje z zakresu infrastruktury edukacyjnej i sportowej zarząd chce przeznaczyć ponad 9 mln zł), a na rozwój i modernizację infrastruktury komunikacyjnej ponad 5,6 mln zł. W sumie władze powiatu zaproponowały ujęcie w Programie aż 42 inwestycji o łącznej wartości ok. 86,2 mln zł, z czego część miałyby pokryć środki zewnętrzne.  JN