Pracowici jak patron szkoły

W piątek, 15 listopada, Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie świętował jubileusz 70-lecia. Aktualnie w szkole uczy się ponad tysiąc uczniów w 23 klasach Technikum Ekonomiczno-Handlowego i 15 oddziałach XV Liceum Ogólnokształcącego.


Szkolne uroczystości były połączone z IV Zjazdem Absolwentów. Uroczystości na Podwalu poprzedziła msza święta w archikatedrze lubelskiej, sprawowana przez ks. bp Mieczysława Cisło. – Dziękuję za waszą kulturę serca, za to, że jesteście tu dziś u źródła, jakim jest msza święta. Dziękuję wszystkim pedagogom i katechetom szkoły, składam te podziękowania na ręce dzielnej i mądrej pani dyrektor, która rzeczywiście integruje, rozwija i prowadzi szkołę i kolejne pokolenia ku maturze i ku życiu – powiedział podczas mszy świętej ks. bp Mieczysław Cisło.

W szkole dla zaproszonych gości uczniowie „Grabskiego” przygotowali program artystyczny pt. „Muzycznych wspomnień czar” oraz film dokumentujący historię placówki. Występom w szkolnej auli towarzyszył cytat z wypowiedzi patrona placówki – Władysława Grabskiego: „Cel pracy w imię dobra trzeba znajdować w sobie samym”. Podczas jubileuszu pani dyrektor Elżbieta Sękowska wręczyła medale „Za zasługi dla rozwoju Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie”.

Szkoła z przyszłością

„Grabski” jest obecnie jedną z najchętniej wybieranych szkól w Lublinie. W liceum istnieją klasy o profilu politechnicznym, ratowniczo-medycznym, psychologicznym i artystycznym oraz oddział integracyjny. W technikum młodzież kształci się w zawodach: technik reklamy, technik ekonomista, technik handlowiec i technik informatyk.

Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych oraz mają liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Szkoła była organizatorem czterech ogólnopolskich konferencji dla młodzieży „Ekonomiczna Szkoła Władysława Grabskiego” i jest liderem w klubie szkół noszącym imię twórcy przedwojennej reformy walutowej. Młodzież odbywa praktyki w Londynie, uczestniczy w wymianie międzynarodowej i projektach z partnerami zagranicznymi.

Do jubileuszu uczniowie i nauczyciele szkoły przygotowywali się przez wiele miesięcy. Szkolne uroczystości poprzedziły m.in. konkurs filmowy „Moja szkoła – jej historia i dzień dzisiejszy”, Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do Wąwolnicy czy Jubileuszowy Rajd Rowerowy Nauczycieli „Śladami Patrona Szkoły”. Emilia Kalwińska

70 lat w pigułce

Historia Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie sięga roku 1949. Wtedy to na wniosek Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie powołano Państwowe Liceum Pocztowo-Telekomunikacyjne o dwuletnim cyklu kształcenia. Podstawą przyjęcia do szkoły było ukończenie czterech klas gimnazjum, czyli tzw. mała matura. Pierwszy rocznik słuchaczy przyjmowano na podstawie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych. Szkoła znalazła miejsce w budynku Liceum Handlowego im. Michaliny Sobolewskiej przy ul. 1 Maja 10, gdzie dla potrzeb przyszłych pocztowców wygospodarowano dwie sale lekcyjne. Jej dyrektorem została Halina Gotzowa.

Przedmiotów uczyli doświadczeni pracownicy lubelskich placówek pocztowo-telekomunikacyjnych. Nie było podręczników, więc uczniowie słuchali z wykładów nauczycieli, korzystali z regulaminów służbowych i obowiązujących w tym czasie zarządzeń. W 1950 roku w szkole zorganizowano trzeci oddział klasy drugiej z jednorocznym cyklem kształcenia. W czerwcu 1951 roku przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny. Szkołę ukończyło wtedy ponad stu absolwentów.

W roku szkolnym 1950/51 liceum przeniesiono do budynku Szkoły Gospodarstwa Domowego przy ulicy 22 Lipca, ale w następnym roku powrócono do gmachu przy ulicy 1 Maja 10. W roku 1950 Państwowe Liceum Pocztowo-Telekomunikacyjne przekształcono w Technikum Łączności o trzyletnim, a później czteroletnim cyklem nauczania. Od 1973 szkoła mieściła się w wyremontowanym przez rodziców i nauczycieli budynku przy ul. Podwale 11, gdzie było już centralne ogrzewanie. 1 września 1974 roku do budynku szkoły przeniesiono Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 6 i szkoła zyskała nową nazwę: Zespoł Szkół Zawodowych nr 10 w Lublinie.

W budynku utworzono też Policealne Studium Zawodowe oraz Liceum Zawodowe. W latach 80-tych ub. wieku szkoła przechodziła liczne organizacyjne zmiany. W latach 90-tych powstało Liceum Ekonomiczne. 1 września 1990 roku szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół nr 1. W roku szkolnym 1994/1995 zdecydowano, że patronem ZS nr 1 zostanie Władysław Grabski.

Placówka prężnie się rozwijała, zyskując nową salę gimnastyczną i rozbudowując swoją siedzibę. Po reformie edukacji, w 2000 roku w Zespole Szkół nr 1 powołano nowy typ szkoły – Liceum Techniczne, kształcące młodzież w zakresie przedmiotów ekonomiczno– administracyjnych. Od 1 kwietnia 2007 r. „Grabskiemu” przewodzi pani dyrektor Elżbieta Sękowska.