Profesor KUL w NIK

Ks. prof. Włodzimierz Broński, kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji KUL, po raz kolejny został powołany w skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.


Ks. prof. Włodzimierz Broński jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują kompetencje prawnika jako negocjatora i mediatora oraz negocjacje w administracji publicznej w świetle działalności NIK. W 2013 roku został powołany do utworzonego przy Ministerstwie Gospodarki Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej. 22 listopada 2013 roku po raz pierwszy został powołany w skład Kolegium Najwyżej Izby Kontroli. W 2014 roku ks. prof. Broński został wybrany na przewodniczącego rady konsorcjum Naukowo-Przemysłowego „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski”. W styczniu 2017 roku wszedł w skład Naukowej Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Do zadań Kolegium NIK należy m.in. zatwierdzanie i uchwalanie najważniejszych dokumentów, które NIK ma obowiązek przedłożyć Sejmowi. Uchwala także opinię w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów, opiniuje programy najważniejszych kontroli i przyjmuje informacje o ich wynikach. W skład Kolegium wchodzą: prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków, w tym 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych. Kadencja w NIK trwa trzy lata. MG