Przebudować Kolejową

Trwa nabór wniosków w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina. Chełm szykuje wspólne projekty z białoruskim Brześciem oraz ukraińskimi Kowlem i Łuckiem. Chodzi m.in. o przebudowę ul. Kolejowej wraz z terenem dworca PKP oraz rozbudowę schroniska dla bezdomnych psów.

Nabór jest otwarty na wszystkie cele tematyczne Programu, czyli: dziedzictwo, dostępność, bezpieczeństwo i granice. Do podziału jest aż 80 mln euro, czyli około 350 mln zł. Wartość dofinansowania dla jednego projektu może wynieść pomiędzy 100 000 a 2 500 000 euro.
– W tym naborze projekty są składane w ramach procedury dwustopniowej – wyjaśnia Marcin Grel, wicedyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. – W pierwszym etapie beneficjenci wiodący złożą wstępne koncepcje projektów, zawierające podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. W drugim natomiast wyłącznie wybrani beneficjenci wiodący zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych, zawierających szczegółowy opis projektu, które będą podlegać dalszej ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu.

W ramach programu miasto Chełm przygotowuje wnioski wspólnie z miastami: Brześć z Białorusi oraz Kowel i Łuck z Ukrainy. Projekty będą dotyczyły przebudowy ul. Kolejowej w Chełmie wraz z zagospodarowaniem placu przydworcowego, renowacji części kanalizacji sanitarnej w Chełmie, modernizacji zbiorników wody Górka i Dzielnicy Przemysłowo Składowej w Chełmie, renowacji studni głębinowych ujęcia wody w Chełmie, rozbudowy schroniska dla bezdomnych psów w Chełmie, zakupu sprzętu komputerowego i serwerów służących digitalizacji zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej oraz remontu pomieszczeń, modernizacji i automatyzacji techniki sceny w Chełmskim Domu Kultury, instalacji klimatyzacji na sali widowiskowej oraz przystosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ponadto do planowanych na 2017 r. naborów w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 szykowane są partnerskie projekty, dotyczące współpracy w dziedzinie kulturalnej.

Jak mówi wicedyrektor Grel, propozycje złożone przez partnerów dotyczą m.in.: wymiany zespołów artystycznych (taniec ludowy, kapela ludowa, orkiestra dęta, chór, taniec współczesny), organizacji wspólnego festiwalu, koncertów promujących dziedzictwo kulturalne i dorobek artystyczny regionu, organizacji wspólnych warsztatów tanecznych, plastycznych, fotograficznych, dziennikarskich, organizacji plenerów malarskich połączonych z wernisażami, udziału w rajdach turystycznych.
Z punktu widzenia mieszkańców najbardziej potrzebną z planowanych do Programu przedsięwzięć jest przebudowa ul. Kolejowej wraz z zagospodarowaniem terenu dworca PKP. Inwestycja dotyczyłaby wymiany nawierzchni, przebudowy chodników, skrzyżowań, oznakowania. Wzdłuż ulicy Kolejowej miałaby powstać też nowa ścieżka rowerowa (ptr)