Przybyło firm w Chełmie

Ponad cztery tysiące firm ma swoje siedziby w Chełmie. Osób prowadzących działalność gospodarczą przybywa z roku na rok. Najpopularniejszą branżą jest handel.

Założenie firmy wymaga wypełnienia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składa się go osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Chełmie albo wysyła listem poleconym. Wpisane do wniosku informacje zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego. To koncepcja tzw. „jednego okienka”, która miała spowodować, że osoba zakładająca działalność gospodarczą spędzi mniej czasu w instytucjach rejestrujących. Liczba osób rozpoczynających działalność gospodarczą z siedzibą w Chełmie rośnie. W 2015 roku w chełmskim ratuszu odnotowano 333 tego typu wpisów. W ubiegłym roku było ich 373.
– Odnotowano pod tym względem znaczny wzrost – informują urzędnicy Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm. – Ma to związek z dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej pozyskiwanymi za pośrednictwem urzędu pracy lub innych instytucji. Osoby zakładające firmy chętnie korzystają z tego typu wsparcia.
W chełmskim ratuszu odnotowanych jest obecnie 4064 przedsiębiorstw, których główną siedzibą jest Chełm. Dominującą branżą jest handel, którym zajmują się 1123 firmy. Popularne są też usługi transportowe – około 400 przedsiębiorstw. Dalsze pozycje zajmują branża budowlana i remontowa. Coraz większym powodzeniem cieszą się usługi szkoleniowe. (mo)