Radny pytał o dodatek

Dlaczego miejscy urzędnicy zwlekają z przygotowaniem zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym? Takie pytanie na czwartkowej sesji zadał wiceprzewodniczący rady miasta, Marcin Wilkołazki, z zawodu nauczyciel.

1 września br. weszły w życie kolejne zmiany w ustawie „Karta Nauczyciela”, w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, w tym wprowadzono funkcję mentora, którego zadaniem jest wspieranie na bieżąco nauczyciela początkującego w procesie wdrażania do pracy w zawodzie. Pociągnęło to za sobą zmianę w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Otóż w miejsce dotychczasowego dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu, wprowadzono dodatek funkcyjny dla mentora.

– To powoduje, że mentor uzyskał uprawnienie do dodatku funkcyjnego – mówi na sesji rady miasta jej wiceprzewodniczący, Marcin Wilkołazki. – To z kolei skutkuje koniecznością zaktualizowania obowiązującego w mieście regulaminu wynagradzania nauczycieli, który jest przyjmowany w drodze uchwały rady miasta. Mija już trzeci miesiąc odkąd obowiązują nowe przepisy, a my jako radni nie otrzymaliśmy dotąd żadnego projektu uchwały w tej sprawie, która uwzględniałaby wprowadzenie funkcji mentora.

Radny zwrócił się do burmistrza Roberta Kościuka o odpowiedź na pytanie, czym spowodowana jest zwłoka w przygotowaniu zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym. Wnioskował o jak najszybsze podjęcie prac nad przygotowaniem odpowiedniej uchwały. Zapytał też jaka jest proponowana przez miasto wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym przydzielono funkcję mentora i ilu jest obecnie takich nauczycieli w miejskich szkołach i przedszkolach. Ostatnie pytanie dotyczyło ilości nauczycieli początkujących, tzn. nieposiadających stopnia awansu zawodowego, zatrudnionych w krasnostawskich placówkach oświatowych.

Burmistrz Kościuk na pytania radnych odpowiedzi udziela w formie pisemnej, w ciągu 14 dni. Do sprawy wrócimy. (s)