Raport o stanie Izbicy

Do 10 czerwca każdy mieszkaniec może zgłosić swój udział w dyskusji o stanie gminy Izbica za rok 2018. Wystarczy wypełnić pisemne zgłoszenie dostępne na stronie urzędu, podpisane przez 20 osób. A z tym stanem najlepiej nie jest…

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wójt Izbicy Jerzy Lewczuk przedstawi radzie gminy „Raport o stanie Gminy za rok 2018”. Specjalna sesja odbędzie się 11 czerwca, a do 10 czerwca każdy mieszkaniec gminy, które zechce wziąć udział w dyskusji, musi złożyć pisemne zgłoszenie do przewodniczącego rady gminy Izbica, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do 10 czerwca. Dokument dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy Izbica. W tym samym miejscu można przeczytać wspomniany raport i dowiedzieć się z niego, że z Izbicą w ostatnich latach najlepiej nie jest.

„Liczba ludności gminy Izbica w grudniu 2018 roku wyniosła 8391, w tym 4213 kobiet oraz 4178 mężczyzn. Od 2012 roku można zaobserwować systematyczny spadek liczby ludności, przyrost naturalny jest ujemny, liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń. Największym skupiskiem ludności jest Izbica, podzielona na dwa sołectwa: Izbica Osada oraz Izbica Wieś, łącznie zamieszkiwane są one przez 1 832 osoby, co stanowi prawie 21 procent liczby mieszkańców gminy.

Największe skupiska ludności znajdują się, więc w Izbicy oraz drugiej, co do wielkości miejscowości – Tarnogóra, pozostała sieć osadnicza ma charakter rozproszony, a aż 10 sołectw zamieszkuje mniej niż 200 mieszkańców. Gęstość zaludnienia w 2018 roku w Gminie Izbica wynosiła około 62 os./km kw.” – czytamy w raporcie. Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej gminy jest jej budżet. „Analiza budżetu pokazuje źródła finansowania działalności oraz kierunki jego rozwoju.

Wiarygodne informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi w celu właściwego wypełniania zadań wobec mieszkańców. Analiza porównawcza gmin, dokonywana na podstawie wskaźników służących do oceny sytuacji finansowej gmin, stanowi istotny element w procesach analitycznych, wspomagających proces podejmowania decyzji. W celu przeprowadzenia analizy, gminę Izbica 8271 mieszkańców, porównano z dwoma innymi gminami powiatu krasnostawskiego”.

Izbicę zestawiono z gminą Krasnystaw (8679 mieszkańców) i gminą Siennica Różana (4183 mieszkańców). Do porównania wybrano następujące wskaźniki: liczba osób prowadzących działalność gospodarczą (stan w 2018 r.), w Izbicy – 296, w gminie Krasnystaw – 335, a w Siennicy Różanej – 188, podmioty wyrejestrowane według sektorów własnościowych: sektor prywatny: Izbica – 22, gmina Krasnystaw – 30, Siennica Różana – 10, spółki handlowe: Izbica – 2, gmina Krasnystaw – 3, Siennica Różana – 2.

„Dla zobrazowania sytuacji gospodarczej wyżej wymienionych gmin poddano analizie miernik liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w roku 2018 oraz liczba wyrejestrowanych podmiotów, co obrazują powyższe tabele. Aktywność przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w gminach jest na porównywalnym poziomie gminy Izbica i gminy Krasnystaw.

W gminie Izbica w 2018 r. zarejestrowane były 296 podmiotów” – czytamy w raporcie. Co do liczby bezrobotnych sytuacja przedstawia się następująco: Izbica – 561, gmina Krasnystaw – 478, Siennica Różana – 217. „W roku 2018 w gminie Izbica liczba bezrobotnych na poziomie 561 osób na tle gmin porównawczych była najwyższa, porównując to na podstawie liczby mieszkańców w wymienionych gminach jest wskaźnikiem porównywalnym.

Istotne w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie powinno być włączenie w lokalny rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, które najczęściej z braku odpowiednich kwalifikacji bądź zwykłej bierności zawodowej ukierunkowanej na czerpanie dochodu z pomocy społecznej nie podejmują aktywnych działań w staraniu o zatrudnienie” – sugeruje dokument. Z raportu dowiadujemy się również, że Izbica wciąż ma rekordowe zadłużenie. Na koniec 2018 r. wynosiło ono 16,4 mln zł. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here