Ratusz przekonuje: Studium samych korzyści

Prezentujemy kolejne założenia przyjętego niedawno studium zagospodarowania przestrzennego. O korzyściach dla poszczególnych dzielnic mówił niedawno prezydent Krzysztof Żuk.


CZUBY PÓŁNOCNE: wzmocnienie funkcji Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych oraz ochrona tych terenów przed zabudową, dla dobra istniejących osiedli mieszkaniowych; polepszenie dostępności komunikacyjnej, obniżenie klasy ul. Orkana z G (główna) do Z (zbiorcza); uszczegółowienie funkcji, utrwalenie usług publicznych (UO) wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji; wskazanie nowych terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonie ul. Jutrzenki.

DZIESIĄTA: polepszenie dostępności komunikacyjnej z dworcem PKP oraz Zintegrowanym Dworcem Metropolitalnym; polepszenie dostępności komunikacyjnej dla funkcji mieszkaniowych istniejących i projektowanych; propozycja nowych terenów inwestycyjnych na terenach powojskowych (ul. Nowy Świat) i terenach pokolejowych; doprecyzowanie funkcji terenów usług publicznych – oświaty, sportu i rekreacji; zapewnienie ochrony doliny Czerniejówki; wskazanie kształtowania ulicy Abramowickiej, jako alei miejskiej, wraz z układem alei wewnątrzosiedlowych; rezygnacja z przedłużenia ul. Smoluchowskiego w klasie drogi głównej, na rzecz ulicy zbiorczej, wewnątrzosiedlowej; umożliwienie dokończenia procedowanych planów miejscowych (rejon przedłużenia ul. Smoluchowskiego i rejon ul. Wojennej).

FELIN: intensyfikacja terenów mieszkaniowych, wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach wojskowych obiektów zamkniętych; tereny aktywizacji gospodarczej na terenach rolnych bez prawa zabudowy (na północ od al. Witosa) oraz mieszkaniowych z usługami (na południe od al. Witosa); polepszenie dostępności komunikacyjnej Dzielnicy ze Śródmieściem; umożliwienie dokończenia prac planistycznych na terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej; umożliwienie uwzględnienia wniosków mieszkańców na terenach przeznaczonych w dotychczas obowiązującym Studium na strefę produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy.

GŁUSK: propozycja nowych terenów inwestycyjnych (również mieszkaniowych) w północnej części dzielnicy oraz wzdłuż dróg; polepszenie dostępności komunikacyjnej – zmiana projektowanego układu komunikacyjnego na korzyść mieszkańców, rezygnacja z dróg głównych prowadzonych w południowej części Dzielnicy (planowanych w poprzednio obowiązującym Studium); uwzględnienie powiększenia cmentarza; wzmocnienie systemu przyrodniczego (park dzielnicowy, suche doliny); zagospodarowanie doliny Czerniejówki na tereny rekreacyjno – sportowe z uwzględnieniem funkcji retencyjnych; zachowanie tożsamości kulturowej miasteczka Głusk, uwzględnienie wniosków mieszkańców – usługi podstawowe i zabudowa jednorodzinna; umożliwienie dokończenia prac planistycznych nad procedowanym planem miejscowym (Głusk południowo-zachodni) oraz umożliwienie przystąpienia do opracowania planów miejscowych na terenach przeznaczonych w dotychczasowym Studium na strefę produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy.

HAJDÓW – ZADĘBIE: sprecyzowanie i wzmocnienie planistyczne terenów o funkcjach ekologicznych; polepszenie dostępności komunikacyjnej; rozwój funkcji usługowych i gospodarczych (powiększenie obszaru), dla zapewnienia miejsc pracy; uzupełnienie funkcji mieszkaniowych o usługi; umożliwienie zmian planu miejscowego np. w rejonie ul. Zadębie, w kierunku uwzględnienia wniosków mieszkańców, gdzie dotychczas obowiązujące Studium utrzymywało strefę produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy; zaktywizowanie terenów sąsiadujących z obwodnicą miasta.

Opracował Grzegorz Rekiel