Rekordowy nabór

Ponad 75 procent absolwentów szkół podstawowych postanowiło kontynuować naukę w liceach i technikach podległych powiatowi krasnostawskiemu. Do pierwszych klas poszło aż 559 uczniów.

– Wyniki naboru są najlepsze od kilkunastu lat – mówi Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że tak duża liczba absolwentów szkół podstawowych z terenu powiatu zdecydowała się na naukę w naszych liceach, technikach i szkołach branżowych.

Bardzo udany nabór zanotował Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie. – To najlepsza rekrutacja od lat w tej placówce, szkoła przyjęła 157 osób. Z nowym rokiem szkolnym utworzy trzy klasy technikum, dwie pojedyncze tj. technik pojazdów samochodowych (33 uczniów), technik żywienia i usług gastronomicznych (36 uczniów) i klasę łączoną – technik ekonomista i technik spawalnictwa (29 uczniów) – wyjaśnia Marek Nowosadzki. – W szkole branżowej I stopnia powstały dwa oddziały łączone, które będą kształciły w zawodach: kucharz i murarz-tynkarz (28 uczniów) oraz mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer (31).

Najlepszy nabór był jednak w Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego, gdzie zostało przyjętych 178 uczniów, dzięki czemu utworzono sześć klas pierwszych techników, z czego 5 o jednym profilu, zaś jedną łączoną. Największym powodzeniem cieszył się kierunek technik informatyk. Wybrało go 35 osób. Pozostałe klasy będą kształciły w następujących specjalizacjach: technik elektryk (29 uczniów), technik hotelarstwa (26 uczniów), technik programista (25 uczniów) i technik geodeta (24 uczniów). Utworzono też klasę łączoną o kierunku technik mechanizacji rolnictwa i technik optyk (39).

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły naukę w czterech klasach pierwszych rozpocznie 108 uczniów. Utworzone zostały trzy klasy jednoprofilowe: politechniczna (30 uczniów), humanistyczna (22) i biologiczno-chemiczna (23) oraz jedna klasa, na którą składają się kierunki ekonomiczny i biologiczno-chemiczny (33). Aby dostać się do I LO trzeba było osiągnąć minimum 90 pkt. z egzaminu ósmoklasisty.

Trzy oddziały klas pierwszych utworzyło II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, gdzie przyjęto 92 uczniów. Rozpoczną oni naukę w dwóch klasach pojedynczych: europejskiej (28), psychologiczno-pedagogicznej (31) oraz w jednej łączonej dziennikarsko-prawniczej i geoinformatycznej (33). Aby dostać się do II LO do klasy psychologiczno-pedagogicznej trzeba było uzyskać 90 pkt., natomiast do pozostałych klas 80 pkt. Zespół Szkół w Żółkiewce utworzył jedną klasę pierwszą, o kierunku technik rolnictwa i agrotroniki, w której będzie kształcić się 24 uczniów.

– Wprowadzone progi punktowe w krasnostawskich liceach miały służyć podniesieniu poziomu kształcenia – mówi wicestarosta Marek Nowosadzki. – Udało się również zrealizować w nich założenia dotyczące utworzenia tzw. klas jednolitych i jednościeżkowych. Także w technikach większość klas jest jednokierunkowa. W małych oddziałach klasowych nauczanie przebiega sprawniej i z lepszymi skutkami. W mniejszych klasach natomiast nauczyciel może w większym stopniu skupić się na potrzebach poszczególnych uczniów, młodzież zaś ma większą motywację do pracy. W udanym naborze istotną rolę odegrała ciekawa oferta edukacyjna przygotowana przez powiatowe licea i technika – dodaje M. Nowosadzki. s