Rowerzyści już się cieszą

Spółka Kom-Eko z Lublina zbuduje ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Turystycznej. Zarząd Dróg i Mostów rozstrzygnął przetarg w tej sprawie.


Kom-Eko zaproponowała kwotę 369 tysięcy złotych brutto, o 15 tysięcy złotych niższą od tej, którą zamierzali wydać miejscy urzędnicy. Znacznie więcej, bo niemal 548 tysięcy złotych, zaproponowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa. – Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez ZDiM.

W planach jest też przebudowa chodnika, a także dostawa i montaż stojaków rowerowych. Wykonawca będzie musiał m.in.: „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp” oraz sprawować tzw. nadzór autorski. Roboty na Turystycznej mają się zakończyć najpóźniej 15 listopada tego roku GR