Rusza akcja-rekrutacja

W poniedziałek, 3 kwietnia, ruszają zapisy do świdnickich przedszkoli. Urzędnicy zapewniają, że miejsc powinno wystarczyć dla wszystkich chętnych dzieci. Od poniedziałku przyjęcia przyszłych pierwszoklasistów rozpoczęły też miejskie podstawówki.
– Jeśli chodzi o przedszkola, przyjęcia odbywają się na wniosek rodziców – tłumaczy Bożena Zapalska, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Świdniku. – W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci spełniające kryteria określone w ustawie. Należą do nich m.in. pochodzenie kandydata z wielodzietnej rodziny, niepełnosprawność dziecka lub rodzica, samotne wychowywanie kandydata przez rodzica lub sprawowanie pieczy zastępczej. W następnej kolejności będą przyjmowane dzieci, które uzyskają najwięcej punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Pod uwagę będą brane m.in. praca lub pobieranie nauki w systemie dziennym przez rodziców, uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tej samej placówki lub żłobka znajdującego się w budynku przedszkola.
Rodzice mogą złożyć podania do maksymalnie trzech placówek. Mają na to czas do 14 kwietnia. Do 21 kwietnia opublikowana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a do 28 kwietnia rodzice będą mieć czas na potwierdzenie wyboru przedszkola. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 5 maja.
Urzędnicy zapewniają, że w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych miejsc dla dzieci nie zabraknie.
– Prognozujemy, że powinno ich wystarczyć. Od września w Szkole Podstawowej nr 3 postanie dodatkowy oddział przedszkolny – dodaje Zapalska.
Zasady rekrutacji uczniów do pierwszych klas szkół podstawowych dotyczą w zasadzie tylko uczniów, którzy chcą uczęszczać do szkoły poza swoim obwodem. Jeśli uczeń mieszka np. w obwodzie SP nr 4 i chce się w niej uczyć, zostanie do niej przyjęty „z urzędu”. Wystarczy tylko zgłoszenie przez rodzica. Kryteria rekrutacji kandydatów spoza obwodu zostały przyjęte na ostatniej sesji rady miasta. W tym przypadku rodzic powinien złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Przy naborze decydować będą m.in. realizacja obowiązku szkolnego w danej placówce przez rodzeństwo kandydata, uczęszczanie kandydata do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkole, zamieszkanie w obwodzie krewnych dziecka (np. babci lub dziadka), położenie szkoły w odległości 3 km od miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy rodziców, wielodzietność rodzony kandydata, niepełnosprawność w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
– Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów są oświadczenia rodzica, a w przypadku niepełnosprawności lub pieczy zastępczej – dokumenty potwierdzające ten fakt-kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o jego stopniu i kopia dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą. Wszystkie druki wniosków będą dostępne na stronach internetowych szkół oraz w sekretariatach – mówi B. Zapaska.
Nabór będzie trwał do 28 kwietnia. Ostateczne wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 9 czerwca. (w)