Są pieniądze na miejsca pracy

Staże dla osiemdziesięciu osób, szkolenia, prace interwencyjne, dofinansowanie doposażenia stanowisk pracy – m.in. takie formy wparcia zaplanował świdnicki PUP w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia…”. Ze wsparcia skorzysta prawie 140 bezrobotnych.


„Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (IV)” to nazwa i zarazem główny cel projektu, na którego realizację Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Pozyskane środki – ok. 1,34 mln zł – świdnicki PUP zamierza przeznaczyć na wsparcie tych grup bezrobotnych, którym najtrudniej na rynku pracy.

– Z programu skorzysta 137 osób w wieku 30 lat i więcej, w tym głównie kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 50. roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach oraz odchodzące z rolnictwa zarejestrowane w naszym urzędzie, dla których został określony I lub II profil pomocy – wyjaśnia Marcin Troć, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku.

W ramach projektu 80 osób będzie mogło odbyć płatne staże u pracodawców. Po stażu (trwającym od 3 do 6 miesięcy) uczestnicy projektu otrzymają gwarancję zatrudnienia na co najmniej 3 miesiące na minimum pół etatu. Z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych będzie mogło skorzystać 10 osób. W zależności od zapotrzebowania refundacja kosztów będzie trwać do 6 miesięcy. Po tym czasie osoby pozostaną dalej zatrudnione na okres co najmniej 3 miesięcy. W projekcie przewidziano także środki na indywidualne szkolenia dla 27 osób. Projekt przewiduje również refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 20 osób. Kwoty, jakie PUP zamierza wydatkować na ten cel, to 20 tys. zł brutto na jedno stanowisko pracy.

– Pracodawca, który złoży wniosek o taką formę wsparcia, ma obowiązek stworzenia miejsca pracy i otrzymuje środki na zakup niezbędnych elementów z tym związanych. Ma też obowiązek utrzymania tego miejsca pracy przez przynajmniej dwa lata – dodaje M. Troć.

Każdy uczestnik projektu otrzyma również wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy i Indywidualnego Planu Działania. Nabór do projektu już ruszył. Szczegółowe informacje dotyczące naboru na poszczególne formy wsparcia oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie PUP w Świdniku swidnik.praca.gov.pl.

PUP w Świdniku stara się także o środki na wsparcie młodych bezrobotnych (do 30. roku życia) w ramach programu „PO WER”. Przewidziane są szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie i bony szkoleniowe. Realizacja projektu ruszy najprawdopodobniej w lipcu.

– Nadal prowadzimy nabory w ramach środków posiadanych z Funduszu Pracy, Rezerwy MRPiPS oraz „PO WER” z roku poprzedniego na organizację staży, prac interwencyjnych, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia – przypomina dyrektor PUP. (w)