Słaba płeć przeważa

Powiat świdnicki zajmuje drugie miejsce wśród powiatów województwa pod względem największej liczby kobiet przypadających na liczbę mężczyzn. Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie nasz powiat przoduje też wśród najbardziej zurbanizowanych powiatów ziemskich.


Według danych szacunkowych pod koniec grudnia 2016 roku w województwie lubelskim mieszkało 2 133,3 tys. osób, co stanowiło 5,6% ogółu ludności Polski. Pod względem liczby ludności województwo lubelskie zajmowało 8. miejsce w kraju, a biorąc pod uwagę udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności uplasowało się na 14. pozycji. W 2016 roku liczba ludności w porównaniu z 2015 rokiem w województwie lubelskim zmalała o 6,4 tys. osób. Mieszkańców ubyło prawie we wszystkich powiatach. Wyjątkiem był tylko powiat lubelski i łęczyński. Wg statystyk US w Lublinie na koniec ubiegłego roku powiat świdnicki zamieszkiwało 72495 osób. Z czego 34849 stanowili mężczyźni, a 37646 kobiety.
Współczynnik urbanizacji, czyli procentowy udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności za rok 2016 dla województwa lubelskiego kształtuje się na poziomie niższym niż średnia krajowa. Łącznie w 46 miastach zamieszkiwało 46,4% ogółu ludności, podczas gdy w kraju ludność miast stanowiła 60,2% ogółu populacji. Wśród powiatów ziemskich najbardziej zurbanizowane były powiaty: świdnicki (ludność miast stanowiła 58,6%), następnie puławski (47,7%) i rycki (46,2%). Powiat świdnicki góruje w statystykach także jeśli chodzi o liczbę kobiet przypadających na liczbę mężczyzn. Na 100 mężczyzn przypadało 108 kobiet. To najwyższy wyniki jeśli chodzi o powiaty ziemskie. Podobny odnotowano tylko w powiecie puławskim. (opr. w)