Słabo w rankingu

Według analizy przeprowadzonej na potrzeby raportu „ Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2016” najsprawniejszymi systemami ochrony zdrowia mogą pochwalić się województwa świętokrzyskie, zachodniopomorskie i lubuskie. Lubelszczyzna jest piąta – od końca. Raport został przygotowany już po raz trzeci przez firmę doradczą PwC oraz zespół www.dane-i-analizy.pl.
Prestiżowy raport kolejny już raz pokazuje słabą sytuację lubelskiej służby zdrowia, zwłaszcza pod kątem finansowym. W obszarze efektywnej gospodarki finansowej na czele uplasowały się województwa małopolskie, lubuskie oraz pomorskie. Na końcu stawki znalazły się województwa lubelskie, podkarpackie i kujawsko-pomorskie. Fundamentalna zasada ekonomii, mówiąca o ograniczonych zasobach i przewyższających je potrzebach, jest bardzo często i boleśnie doświadczana w ochronie zdrowia.
– Od lat powtarzane jest stwierdzenie, że wysokość środków finansowych wydawanych na ochronę zdrowia jest za mała. Udział wydatków zdrowotnych w relacji do PKB jest względnie stały; na szczęście dość szybki wzrost PKB powiększa też ilość dostępnych środków finansowych na ochronę zdrowia. Zatem oszczędna i świadoma gospodarka finansowa systemu ochrony zdrowia jest ważnym kryterium jego oceny – komentuje Bernard Waśko, dyrektor medyczny w PwC.

– Powszechnie uznaje się, że stan zdrowia jest ważniejszym celem działania systemu niż dobre samopoczucie i satysfakcja konsumencka pacjenta. Jednak wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa rośnie rola i waga jakości konsumenckiej, praw pacjenta, komfortu korzystania z usług zdrowotnych i jakości obsługi. W tym ujęciu pacjent jest traktowany jak konsument usług zdrowotnych – dodaje Mariusz Ignatowicz, lider pracującego nad końcowym opracowaniem raportu zespołu ds. rynku ochrony zdrowia.
Najtrudniejsze wyzwanie
„Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia”, przygotowany przez PwC oraz dane-i-analizy.pl, jest kompleksową analizą funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w poszczególnych województwach w Polsce. Indeks opiera się na 41 wskaźnikach ujętych w 3 kluczowe obszary: poprawa stanu zdrowia mieszkańców, efektywna gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej. Zdaniem autorów raportu obszary te są jednocześnie głównymi celami, jakim powinien być podporządkowany system ochrony zdrowia.
– Polski sektor ochrony zdrowia stoi przed wyzwaniem poprawy jakości świadczonych usług. Osiągnięcie tego celu jest ściśle związane z poprawą szeregu obiektywnych wskaźników odzwierciedlających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, ale również z poprawą percepcji i oceny konsumenckiej przez pacjentów. Jest to szczególne wyzwanie w okresie błyskawicznie postępującego rozwoju nowych technologii i innowacji, a także dużych przemian w sektorze – tłumaczy Mariusz Ignatowicz.

Nie wszystkie jednak wskaźniki – a co za tym idzie, i konkretne aspekty funkcjonowania służby zdrowia na Lubelszczyźnie – są (zdaniem ekspertów) jednoznacznie negatywne. Wyraźnie w ciągu ostatnich dwóch lat zmniejszyła się liczba oczekujących na przyjęcie przez specjalistę, a także skrócił się sam czas oczekiwania. Lawinowo rośnie za to zadłużenie lubelskich szpitali.TAK