Na staże, biznes, szkolenia…

Miejski Urząd Pracy w Lublinie dysponuje kwotą ponad 30 mln zł na wsparcie osób bezrobotnych. Prawie 15 mln zł przeznaczono na organizację staży, ponad 7 mln zł na dotacje dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, a ponad 300 000 zł na szkolenia dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w MUP w Lublinie.
Największą pulę środków przeznaczono na staże. – To instrument, dzięki któremu najwięcej osób znajduje zatrudnienie. Pracodawcy, oprócz umiejętności i kwalifikacji, wymagają od kandydata do pracy doświadczenia zawodowego, co w przypadku szczególnie osób młodych często jest barierą związaną z wejściem na rynek pracy – informuje Monika Różycka-Górska, rzecznik prasowy MUP w Lublinie.
Obecnie stypendium stażowe wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych, czyli 997,40 zł brutto. – Nadal wymagamy od pracodawców deklaracji zatrudnienia po zakończonym stażu na minimum 3 miesiące. Chcemy, by staże były efektywne i dawały szansę na realne zatrudnienie. – dodaje rzecznik MUP. Pracodawcy zainteresowani organizacją staży mogą składać wnioski bezpośrednio w urzędzie przy ulicy Niecałej. Druki można pobrać ze strony MUP lub w siedzibie urzędu. W ubiegły wpłynęło ponad 2000 wniosków od pracodawców o organizację stażu, 109 osób zostało przeszkolonych, a 449 rozpoczęło własny biznes z dofinansowaniem otrzymanym ze środków MUP. (EM.K.)

Na koniec I 2017 r. w MUP w Lublinie zarejestrowanych było 13 231 osób bezrobotnych, z tego ponad 3 tys. stanowiły osoby do 30 r. życia. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2016 r. wynosiła 7, 2 % dla m. Lublin, 10,4 % dla woj. lubelskiego i 8, 3 % dla Polski.