Strategia bez strategii

Firma z Krakowa opracowała Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Chełm. Obszerny dokument szczegółowo opisuje bolączki Chełma, ale poza tym niewiele z niego wynika.

Chełmscy urzędnicy chcieli, aby profesjonaliści zdiagnozowali problemy społeczne Chełma i podpowiedzieli im, jak je rozwiązać. Na ich zlecenie Studio Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa opracowało dwa obszerne dokumenty – Diagnozę Problemów Społecznych, a także Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Chełm na lata 2016-2020. Oba dokumenty kosztowały 9 tys. zł. Przedstawiciele krakowskiej firmy omówili je podczas poniedziałkowej komisji rodziny, zdrowia i ochrony środowiska. Dokumenty liczą prawie sto stron i zawierają dane, które dla chełmskich urzędników i radnych nie stanowią żadnej niespodzianki. Według strategii liczba chełmian zmniejsza się, społeczeństwo się starzeje, spada liczba zawieranych małżeństw, maleje liczba urodzeń, poziom czytelnictwa jest niski, a potencjał turystyczny niewykorzystany. W dokumencie odnotowano zjawisko nasilonej przemocy w rodzinie i problem nadużywania alkoholu, także wśród młodzieży. Z dokumentu wynika, że młodzi chełmianie wyjeżdżają na studia do innych miast i najczęściej już do Chełma nie wracają, nie widząc tu dla siebie perspektyw. Największym problemem jest brak pracy, a w parze z dużym bezrobociem idzie znaczący odsetek osób korzystających z opieki społecznej. W strategii wyróżniono bogatą ofertę domu kultury. Nie spotyka się ona z większym zainteresowaniem młodzieży, która deklaruje, że najwięcej czasu spędza przed komputerem. Właśnie uzależnienie od komputera, jako jedno z kilku tzw. uzależnień behawioralnych wśród młodych chełmian, jest jedynym nowym problemem zdiagnozowanym przez krakowską firmę.
Niczym odkrywczym nie są zawarte w strategii propozycje rozwiązywania problemów społecznych, tj. konieczność popularyzacji szkolnictwa zawodowego, integracja zawodowa osób bezrobotnych, zatrudnianie w ramach robót publicznych, kontynuacje programów rozwiązywania problemów alkoholowych czy profilaktyki zdrowotnej.
– Problemy zawarte w strategii rzeczywiście są nam znane, ale dzięki aktualizacji diagnozy dowiedzieliśmy się o nowych problemach, takich jak uzależnienia behawioralne wśród młodzieży, z którymi musimy zacząć walczyć – mówi Jolanta Gierasimiuk, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm. – Racja, że dokument stanowi przełożenie tego, co już robimy, mam na myśli realizację programów profilaktyki czy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych obliguje nas ustawa o pomocy społecznej. Uznaliśmy też, że chcemy w jednym dokumencie skumulować działania zawarte w realizowanych przez nas programach a także diagnozę nowych problemów społecznych.(mo)