Strażnicy historii

Rusza nabór kandydatów na członków Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Praca w Komitecie ma charakter społeczny. Wszystko po to, by właściwie upamiętnić najnowszą historię Polski.
W skład lokalnych komitetów w całej Polsce mogą wejść w szczególności przedstawiciele wojewody, marszałka województwa, wojewódzkiego konserwatora zabytków, uczelni i innych instytucji związanych z zagadnieniem pamięci narodowej, reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności związany jest z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego – w tym fundacji kombatanckich oraz stowarzyszeń kombatanckich w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
– Kandydaci mogą zgłaszać swój akces samodzielnie lub być rekomendowani przez właściwe urzędy, instytucje i organizacje – informuje Agata Fijuth-Dudek z lubelskiego oddziału IPN.
Członkowie Komitetu, powołani przez prezesa IPN, utworzą gremium sprawujące funkcję opiniodawczo-doradczą, mające na celu inicjowanie i koordynację działań związanych z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa narodu polskiego, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na obszarze podległym lubelskiemu Oddziałowi IPN.
Zgłoszenia kandydatów należy wysyłać do biura dyrektora Oddziału IPN w Lublinie: ul. Szewska 2, 20-086 Lublin w terminie do 5 września 2016 r.
Marek Rybołowicz