Szkoły bez żadnych barier

Dwie świdnickie podstawówki – SP nr 5 i SP nr 7 biorą udział w projekcie „Dostępna Szkoła”. Jego celem jest takie przygotowanie placówek, by cała ich społeczność – rodzice, nauczyciele, a przede wszystkim dzieci mogły uczestniczyć w życiu szkoły bez względu na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności czy innych specjalnych potrzeb. Dla obydwu placówek będzie wiązało się to m.in. z remontami i opracowaniem indywidualnych programów edukacyjnych.

Koszt projektu to 1,35 mln zł, a środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Projekt realizowany w oparciu o Umowę o powierzenie grantu pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie (w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie), a Gminą Miejską Świdnik.

W naszym mieście projekt „Dostępna Szkoła” obejmie dwie największe placówki – Szkołę Podstawową nr 5 i Szkołę Podstawową nr 7. Główny cel, jaki przyświeca temu przedsięwzięciu, to poprawa dostępności szkoły – chodzi o to, by każdy uczeń, nauczyciel i rodzic mógł w pełni uczestniczyć w jej życiu, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb. Projekt pomoże szkołom w likwidacji barier w sensie technicznym, edukacyjno-społecznym, organizacyjno-proceduralnym i architektonicznym.

W SP nr 7 zaplanowany jest remont polegający na lepszym dostosowaniu budynku do wymogów osób niepełnosprawnych: m.in. przebudowa strefy wejścia głównego, remont pochylni dla osób niepełnosprawnych, montaż balustrad, wyznaczenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, wykonanie remontu klatki schodowej od strony boiska, klatek schodowych z wymianą balustrad. W SP nr 5 m.in. wykonana zostanie nowa posadzka w strefie wejścia wraz z remontem pomieszczeń wejścia obejmującego, remont szatni w piwnicy budynku oraz wyposażeniem w szafki jednego boksu, wykonanie remontu wszystkich korytarzy, polegającym na wprowadzeniu kontrastującego cokołu kolorystycznego oraz innych elementów wyróżniających, wykonanie remontu klatek schodowych i balustrad, remont i dostosowania łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak tłumaczy Tomasz Szydło, dyrektor „Piątki”, „Dostępna Szkoła” to jeden z trzech projektów dotyczących kształcenia dzieci z niepełnosprawnością, w których szkoła aktualnie bierze udział.

– Projekt jest nakierowany na to, aby dzieci z niepełnosprawnościami mogły brać udział w normalnym życiu klasy i szkoły – mówi T. Szydło. – Wśród proponowanych rozwiązań jest m.in. tworzenie IPET-ów, czyli indywidualnych programów edukacyjnych, ale będzie wiązało się to także z wieloma remontami. Oprócz tego realizujemy także projekt ASPE, czyli asystent ucznia niepełnosprawnego. Zatrudniamy dwie osoby, które pomagają uczniom np. w zawiezieniu na obiad czy pomagają w funkcjach ruchowych na lekcjach. Kolejny projekt to SCWEW, czyli Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą. Jest to projekt pilotażowy. W skali kraju jest 16 takich centrów. Liderem w Świdniku jest SOSW, a nasza szkoła współpracuje z tą placówką, testując rozwiązania proponowane przez SCWEW. (w)