To było do przewidzenia

Radni gminy Chełm przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i jednomyślnie udzielili absolutorium wójtowi Kociubie. Wśród zadań na ten rok znalazło się kolejne – przebudowa boiska w Rożdżałowie.

Ogółem plan dochodów na 2015 r. zrealizowano w 99,86%, a wydatków – w 97%. Wśród najważniejszych ubiegłorocznych inwestycji znalazły się: budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Pokrówce, Okszowie i Okszowie Kolonii, Krzywicach i Krzywicach Kolonii, Rożdżałowie, Zawadówce oraz na działkach rekreacyjnych przy Zalewie Żółtańce; przebudowa dróg kruszywem (Staw, Janów, Żółtańce Kolonia, Pokrówka, Rudka, Wólka Czułczycka, Depułtycze Królewskie Kolonia, Uher, Okszów); modernizacja drogi w Nowinach i budowa w Pokrówce przy ul. Mostowej; rozbudowa budynku administracyjnego w Pokrówce; remonty w budynkach szkół i budowa boiska w Uhrze, a także budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego. Do tego doszły dotacje na drogi powiatowe i wojewódzkie.
– Bardzo dużym zadaniem inwestycyjnym, rozliczanym w budżecie gminy, były kolektory słoneczne. Owszem zawsze chciałoby się lepiej i trzeba do tego dążyć, ale sądzę, że plan został wykonany poprawnie. Początkowo chcieliśmy zamknąć budżet w 5 milionach złotych kredytu, ale dzięki wygospodarowaniu wolnych środków udało się tego dokonać w 2,5 milionach złotych – podsumowuje Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm.
Zanim sprawozdanie trafiło na obrady, otrzymało pozytywną opinię regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej rady gminy. Obyło się bez dyskusji, wszyscy uznali, że budżet w 2015 roku był racjonalny i gospodarny. Pewnie dlatego, że jedyny radny (Marek Chybiak), który niemal zawsze ma obiekcje odnośnie omawianych na sesjach spraw (i delikatnie mówiąc, nie jest mu po drodze z Kociubą), był tym razem nieobecny. Wszyscy jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy.

Boiska dla Kłosa
W ramach wolnych środków gmina przeznaczy 100 tys. zł na zagospodarowanie boiska w Rożdżałowie. Jak mówi wójt, bezsprzecznie związane jest to z awansem klubu piłkarskiego „Kłos” do IV ligi. Żeby klub dostał licencję, konieczna jest poprawa infrastruktury obiektu sportowego.
Na wysokości 1,8 m stanie ogrodzenie wokół boiska, a w miejsce istniejących starych ławek pojawią się też nowe trybuny dla kibiców (na 300 miejsc).
– To główne zadania, do tego dojdą mniejsze prace. Ostatecznie na pewno zamkniemy się w mniejszej sumie, niż wpisana do planu na zagospodarowanie boiska – zapewnia W. Kociuba.
Wśród tegorocznych zmian w budżecie gminy znalazło się zmniejszenie kwoty przeznaczonej na pomoc finansową dla Chełma. Pierwotnie dotacja dla miasta na dokończenie korytarza staromiejskiego (przebudowa ul. 11 Listopada w Chełmie) miała wynosić 400 tys. zł. Ostatecznie zamknie się w 150 tys. zł.

Za śmieci zapłacą wszyscy
(13 czerwca) Podczas poniedziałkowej sesji rajcy „przyklepali” regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
– Niektóre elementy musieliśmy doprecyzować, wymusza to ustawa – mówi Mirosław Mysiak, kierownik referatu rolnictwa, ochrony środowiska i obrony cywilnej w urzędzie gminy. – Raz w miesiącu odbieramy wszystkie rodzaje odpadów, które powstały na terenie gospodarstwa, bez względu na ich ilość. Nie wszystkie jednak odbierane są sprzed nieruchomości. Część z nich, m.in. odpady niebezpieczne, w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów, który jest otwierany raz w miesiącu od godziny 8 do 20 – dodaje kierownik.
Ceny za wywóz śmieci pozostają bez zmian: 8 zł miesięcznie w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 mieszkańców, po 4 zł za 5 i 6 mieszkańca oraz po 2 zł od siódmego i każdego następnego. W przypadku braku segregacji – 12 zł. Wprowadzono natomiast opłatę ryczałtową (90 zł rocznie) za odbiór segregowanych odpadów (3 worków 110-120 l w miesiącu) z domków letniskowych czy siedlisk – na co dzień niezamieszkałych, a wykorzystywanych w przez kilka miesięcy w roku. W przypadku śmieci niesegregowanych będzie to 114 zł rocznie od nieruchomości.
W systemie kwartalnym opłat należy dokonywać przelewem, lub w kasie urzędu gminy, do 31 marca (za 3 pierwsze miesiące roku), następne do 30 czerwca, 31 września i 31 grudnia. Mimo pojawienia się głosów o umożliwienie ludziom dokonywania wpłat u sołtysów, nie zanosi się na zmiany. (pc)