Udana rekrutacja w powiatowych szkołach

Tegoroczna rekrutacja do szkół prowadzonych przez samorząd powiatu krasnostawskiego była o ok. 10 procent lepsza niż przed rokiem. Licea i technika przyjęły dwie trzecie (dokładnie 346) z 518 absolwentów szkół podstawowych z terenu powiatu

Do I LO w Krasnymstawie przyjęto 72 osoby, co przełoży się na utworzenie trzech klas pierwszych: politechnicznej (31 uczniów), humanistycznej (17 uczniów) i biologiczno-chemicznej (24 uczniów). Aby dostać się do I LO, trzeba było osiągnąć minimum 100 punktów na egzaminie ósmoklasisty. W II LO w Krasnymstawie, ze względu na duże zainteresowanie, po raz pierwszy został wprowadzony próg punktowy. Rada pedagogiczna ustaliła go na poziomie 70 punktów.

Naukę w tym liceum wybrało 62 uczniów. Będą się uczyli w klasach: europejskiej (24 uczniów), geoinformatycznej (21 uczniów) i dziennikarsko-prawniczej (17 uczniów). W ZS nr 1 w Krasnymstawie naukę wybrało 87 ósmoklasistów. Utworzona została jedna klasa branżowa z 30 uczniami, która będzie kształciła w zawodach: murarz-tynkarz, kucharz i mechanik pojazdów samochodowych. Do tego dochodzą jeszcze dwa oddziały: technik żywienia i usług gastronomicznych (30 absolwentów szkół podstawowych) oraz technik pojazdów samochodowych i technik ekonomista (27 uczniów).

Najlepszy nabór był w ZS nr 2 w Krasnymstawie, gdzie przyjętych zostało 105 uczniów, dzięki czemu utworzone zostały aż 4 klasy pierwsze. Największym powodzeniem cieszył się tu kierunek technik informatyk. Wybrało go 31 osób. Pozostałe klasy będą kształciły w następujących specjalizacjach: technik elektryk (25 uczniów), technik hotelarstwa i technik geodeta (22) oraz technik mechanizacji rolnictwa i technik optyk (27).

Do ZS w Żółkiewce dostało się 20 osób, co pozwoliło na utworzenie klasy kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. W krasnostawskich liceach wprowadzone progi punktowe miały służyć podniesieniu poziomu kształcenia. Udało się również zrealizować w nich założenia dotyczące utworzenia tzw. klas jednolitych i jednościeżkowych.

Także w technikach większość klas jest jednokierunkowa. – Mniejsza liczebność klas w naszych szkołach powinna wpłynąć zarówno na większą efektywność nauczania, jak i zachowanie bezpieczeństwa związanego z sytuacją epidemiczną. Za udanym naborem stoi zapewne wiele czynników. Z pewnością istotną rolę odebrała ciekawa oferta edukacyjna przygotowana przez powiatowe licea i technika – mówi Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski. (k)