Ulgi za kompostowanie

10 zł od osoby to stawka za wywóz śmieci obowiązująca w gminie Łopiennik Górny do końca sierpnia. Od września wzrośnie o 2 zł chyba, że się posiada kompostownik.

– Obecna stawka obowiązuje do końca sierpnia i wynosi 10 zł od osoby, za kolejne miesiące będzie wynosić 12 zł lub 9,50 zł w przypadku posiadania kompostownika i złożenia nowej deklaracji zaznaczając kompostownik, dotyczy to właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – informuje Artur Sawa, wójt Łopiennika Górnego.

W przypadku gdy odpady nie są zbierane selektywnie stawka wynosić będzie 40 zł miesięcznie od mieszkańca. – Aby usprawnić system ewidencjonowania kompostownika i wprowadzenia zmian w stawce u mieszkańców, proszę o złożenie nowej deklaracji do końca września. Ostateczny termin do 10 października. Do złożenia nowej deklaracji zobowiązani są tylko ci, którzy deklarują kompostownik – podkreśla.

Reasumując: opłata za wywóz śmieci w gminie Łopiennik Górny spada dla deklarujących kompostownik do 9,50 zł za osobę, a dla zabudowy wielorodzinnej lub niedeklarujących kompostownika rośnie do 12 zł. – Powyższe zmiany stawek oraz sposobu odbierania odpadów wynikają z konieczności dostosowania prawa miejscowego do zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ustawodawca zobowiązał gminy do odbierania, w okresie od kwietnia do października, niesegregowanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z częstotliwością nie rzadszą niż raz na 2 tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz nie rzadszą niż raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej – wyjaśnia Sawa. (k)