Urząd pracy ma pieniądze…

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zachęca przedsiębiorców do korzystania z bezzwrotnych dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy. Na utworzenie każdego stanowiska dla osoby bezrobotnej powyżej 30 roku życia i znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy można otrzymać 22 tys. zł.

PUP w Chełmie realizuje kolejną, czwartą już edycję projektu pt.: „Nowy start – lepsze jutro”. Jego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób 30+ znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50. roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach). Z pomocy mogą skorzystać także osoby odchodzące z rolnictwa.

– W ramach projektu lokalni przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie przy tworzeniu nowych miejsc pracy, w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. W zależności od profilu działalności, mogą to być zakupy np. maszyn, urządzeń i sprzętów wykorzystywanych do pracy na utworzonym stanowisku. Kwota, o którą można się ubiegać to 22 000 zł na jedno stanowisko – wyjaśnia Barbara Gil, p.o. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. – Pracodawców zainteresowanych tą formą wsparcia zapraszamy do kontaktu z doradcami klienta.

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy rozpatrywane są na bieżąco, do wyczerpania limitu środków na 2018 rok. Zasady oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.pupchelm.pl – zakładka – Pliki do pobrania. Szczegółowych informacji można zasięgnąć również pod numerem tel. 82 562 76 97 lub mailowo luch@praca.gov.pl. (red)