Walne zgromadzenia w kołach

24 kwietnia w gościnnej posesji Doroty i Mariusza Wieczerzy w Borysowcu, odbyło się Walne Zgromadzenie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Przy dźwiękach sygnałówki Michała Jakubowskiego wprowadzono sztandar koła. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów myśliwych. Walnemu przewodniczył Mirosław Kabała, obowiązki sekretarza pełnił Mirosław Sawicki. Jednym z wielu punktów walnego było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu koła, realizacji budżetu i komisji rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła. Odznaczenie „Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej z rąk Łowczego Okręgowego otrzymał Stanisław Kasperski. Szczególnie zasłużonym i aktywnym
w działalności koła kolegom myśliwym wręczono podziękowania i drobne upominki. Kolejne punkty obrad obejmowały dyskusję oraz uchwalenie planu działalności
i budżetu koła. Walne w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła, pozytywnie zaopiniowało wnioski o nadanie odznaczeń łowieckich oraz przyjęło uchwałę organizacyjną regulującą funkcjonowanie koła.

– 30 kwietnia w Stanicy Koła w Janowie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Wojskowego Koła Łowieckiego nr 163 „Orlik” w Chełmie. Zgromadzenie otworzył prezes Koła Marian Staniak. Szczególnie zasłużonym
i wyróżniającym się w działalności i pracy na rzecz koła i Zrzeszenia nemrodom wręczono Srebrne i Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej. Następnie przystąpiono do nagrodzenia kolegów myśliwych w konkursuie „Król polowania na drapieżniki”. Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i ufundowane nagrody. Łowczy Koła Radosław Smyk podsumował mijający rok łowiecki jako bardzo udany. Wyjątkowe w formie sprawozdanie złożył Sekretarz Koła Robert Żyszkowski. Pokazem slajdów przedstawił i omówił miniony rok. Wyniki budżetu i bilans Koła przedstawił skarbnik Koła Lech Harańczuk. Udzielono absolutorium poszczególnym członkom zarządu Koła. Uchwalono plan działalności i budżet na kolejny sezon gospodarczy. W wolnych wnioskach pozytywnie oceniono propozycję fundacji sztandaru koła i wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich. (m)

News will be here