Walne zgromadzenia

KŁ nr 82 „Dubelt”

(29 kwietnia) W gościnnej posesji Doroty i Mariusza Wieczerzów w Borysowcu odbyło się Walne Zgromadzenie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Przy dźwiękach sygnałówki Michała Jakubowskiego wprowadzono sztandar koła. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów myśliwych. Walnemu przewodniczył Mirosław Sawicki, obowiązki sekretarza pełniła Małgorzata Sarzyńska. Jednym z wielu punktów walnego było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu koła, realizacji budżetu i komisji rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła. Kolejne punkty obrad obejmowały dyskusję oraz uchwalenie planu działalności i budżetu koła na rok 2017/2018. Udzielono absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła oraz przyjęto uchwałę o przystąpieniu koła do programu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

WKŁ nr 163 „Orlik”

(22 kwietnia) Walne Zgromadzenie WKŁ nr 163 „Orlik” w Chełmie odbyło się w stanicy Koła w Janowie koło Chełma. Obradom przewodniczył Marian Staniak, obowiązki sekretarza pełnił Robert Żyszkowski. Rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania: z działalności zarządu koła, z działalności komisji rewizyjnej i wykonania budżetu. Udzielono absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła.

KŁ nr 22 „ChTPM”

(30 kwietnia) W Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie. Spotkanie rozpoczęto od uroczystego wprowadzenia Sztandaru Koła. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów. Obradom przewodniczył Hipolit Stempkowski. Na wstępnie wyróżniono kolegów myśliwych w VI edycji konkursu „W pogoni za lisem” na największe pozyskanie tego drapieżnika. Porządek obrad obejmował rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu Koła, realizacji budżetu i przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej. Po dyskusji w wyniku głosowania udzielono absolutorium dla poszczególnych członków zarządu Koła. Uchwalono plan działalności i budżet Koła na kolejny sezon gospodarczy. (m)