Walne zgromadzenie chełmskiego „Dubelta”

(28 kwietnia) W gościnnej posesji państwa Wieczerzów w Borysowcu odbyło się Walne Zgromadzenie członków KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Przy dźwiękach sygnałów myśliwskich wprowadzono sztandar koła. Walnemu przewodniczył Mirosław Sawicki, obowiązki sekretarza pełniła Małgorzata Sarzyńska. Najważniejszym punktem walnego było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu koła, realizacji budżetu i komisji rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła.

Kolejne punkty obrad obejmowały dyskusję oraz uchwalenie planu działalności i budżetu koła na kolejny sezon 2018/2019. W głosowaniu tajnym Walne udzieliło absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła, pozytywnie rozpatrzyło wniosek o nadanie godności Członka Honorowego Koła oraz wybrało: nowego podłowczego, członka komisji rewizyjnej i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Chełmie.

Konkurs plastyczny

Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie po raz XII ogłasza Konkurs plastyczny – w tym roku pod hasłem: „W zgodzie z naturą”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu działania okręgu, tj. z terenu: Chełma, Rejowca, Siedliszcza i powiatu chełmskiego, Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego, Włodawy i powiatu włodawskiego. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką łowiectwa, działanie na rzecz promocji okręgu i współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać na konkurs pracę rysunkową, wykonaną dowolną techniką na kartonie w formacie A-4. Prace należy opatrzyć na odwrocie czytelną informacją zawierającą: dane autora, imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy oraz tytuł pracy. Patronat medialny nad konkursem tradycyjnie objął „Nowy Tydzień – tygodnik lokalny”. Organizatorzy na prace konkursowe oczekują do 21 maja br. Dla laureatów przygotowano dyplomy i nagrody rzeczowe. (m)