Wielkanoc

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
Koleżankom i Kolegom myśliwym
i ich najbliższym,
wszystkim ludziom dobrego serca,
w ten trudny czas
radości świętowania i ciepła rodzinnego,
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym,
wszystkim zdrowia i pogody ducha
życzą pracownicy
i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie

Ograniczenia pracy biura i strzelnicy

W związku z zagrożeniem koronawirusem wprowadzono następujące ograniczenia:
– Zawieszono obsługę bezpośrednią myśliwych przez biuro ZO PZŁw Chełmie. Wszelkie sprawy należy załatwiać wyłącznie telefonicznie lub drogą emailową. Wdrożono system dyżurów pracowników biura ZO PZŁ w Chełmie oraz system pracy zdalnej – w miejscu zamieszkania przy wykorzystaniu łączności telefonicznej i systemów informatycznych.
– Ograniczono korzystanie ze Strzelnicy Myśliwskiej ZO PZŁ w Chełmie w Kumowej Dolinie – dopuszcza się tylko, w wyjątkowych sytuacjach, przystrzelanie broni kulowej na stanowisku „rogacz/lis” z uwagi na realizowany odstrzał sanitarny dzików.

Odwołane przedsięwzięcia

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem odwołano na czas nieokreślony:

  • zaplanowaną na 3 kwietnia wycenę medalową i ocenę prawidłowości pozyskania jeleni byków.
  • zaplanowane na 22 kwietnia szkolenie dla nowo wstępujących.
  • zaplanowane na 25 kwietnia zawody strzeleckie „Puchar Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko” .

Apel do myśliwych i kół łowieckich

Szanowne Koleżanki i Koledzy, przyszło nam wykonywać nasze ustawowe obowiązki w czasach trudnych i niebezpiecznych. Stan epidemii, w jakim aktualnie się znajdujemy, stawia przed nami nowe wyzwania, także łowieckie. Jest to czas, w którym musimy maksymalnie zadbać o nasze bezpieczeństwo podczas codziennej pracy w łowisku. Dlatego rekomendujemy, by zrezygnować z tradycyjnych narzędzi i metod na rzecz tych nowoczesnych. Polecamy wprowadzanie elektronicznych książek pobytu na polowaniu indywidualnym. Takie posunięcie pozwoli na zminimalizowanie kontaktu osobistego myśliwych i zapobiegnie roznoszeniu wirusa SARS CoV-2. Zachowanie zdrowia to teraz nasz priorytet. Racjonalne i rozsądne kroki w różnych dziedzinach życia pomogą nam to zdrowie utrzymać.

Musimy zrobić wszystko, żeby nasze dotychczasowe działania w obecnych warunkach były maksymalnie bezpieczne. Dlatego dostosowano nasz system PZŁ EKEP do aktualnych wymogów bezpieczeństwa rządu i GIS-u. Wniosek o nadanie uprawnień w systemie informatycznym dla kół łowieckich możecie składać w formie elektronicznej. Dzięki takiemu zastosowaniu kontakt międzyludzki ograniczony jest do zera, nie ma też konieczności wychodzenia z domu do macierzystego zarządu okręgowego w celu załatwienia formalności. Sposób złożenia wniosku jest prosty i szybki.

Odstrzał sanitarny i polowania w strefie nadgranicznej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że odstrzał sanitarny dzików należy kontynuować w oparciu o Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2020 r. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej z dnia 21 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 80, poz.481) zamiar wykonywania polowania w strefie nadgranicznej na obszarze gmin przyległych do granicy państwowej winien podlegać zgłoszeniu do właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej.

Redukcja bobra – czyli wykonywanie czynności zakazanych

Na terenie całego kraju, w tym i okręgu chełmskiego na podstawie ustawy o ochronie przyrody na wniosek zainteresowanych (np. urzędu gminy, nadleśnictw) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje zezwolenie na wykonywanie czynności zakazanych wobec dziko występujących zwierząt gatunku objętego ochrona częściową. Zezwolenie na umyślne zabijanie poprzez odstrzał redukcyjny dotyczy kilkuset osobników gatunku podlegającego ochronie gatunkowej częściowej tj. bobra europejskiego. Zezwolenie (na okres trzech lat) jest ważne na okres podany w zezwoleniu najczęściej w terminie od 1 października do 15 marca. (tj. poza okresem rozrodczym gatunku). Odstrzał bobrów prowadzony jest w miejscach powstawania szkód, przy użyciu broni myśliwskiej przez osoby uprawnione z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania. Działania spełniają przesłanki ustawy o ochronie przyrody, gdyż wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych.

Wilcze sprawki

Koło Łowieckie „Pogoń” w Warszawie na dzień 31.03 b.r. przesłało do biura ZO PZŁ w Chełmie Roczny raport dotyczący populacji wilka na terenie obwodu łowieckiego nr 202 (Las Strzelce) w sezonie łowieckim 2019/2020. Miejscowa ludność oraz osoby związane z działalnością Koła Łowieckiego Pogoń wielokrotnie widzieli pojedyncze osobniki, watahy kilku sztuk oraz ślady bytowania wilków.

Tylko w minionym sezonie łowieckim Koło Łowieckie Pogoń wykazało: 1 sztukę ubytku łosia, 6 sztuk ubytków jelenia, 3 sztuki ubytków saren i 4 sztuki ubytki dzika. Powyższe przypisuje się bytującym wilkom. Jest to jedynie mały procent, który udało się odnaleźć i zgłosić. Wielokrotnie widziane były pojedyncze sztuki, wataha 7 sztuk, wataha 5 sztuk wilków. Można śmiało stwierdzić, że na terenie obwodu nr 202 wilki polują codziennie. Uwzględniając terytorium watah, określone między 100 a 300 km kwadratowych, zakładamy optymistycznie, że każdego dnia na terenie obwodu znajduje się między 5 a 10 sztuk wilków. W dniu 31 marca b.r. wataha 6 wilków wyszła w okolicach godziny 21 na pola strzeleckie i kierowała się w stronę wsi Horeszkowice. Sytuację zaobserwował myśliwy na ambonie myśliwskiej.

Zakaz przemieszczania się nie dotyczy realizacji zadań określonych ustawami

1 kwietnia RM podejmuje Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – w tym zakazu przemieszczania. W Rozporządzeniu czytamy:

§ 5. [Zakaz przemieszczania się] W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

„5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.”. (m)