Wójt obrzucona śmieciami i martwą sarną

Nieusunięcie truchła padłej sarny, niesprzątanie trawników i nieodbieranie śmieci zarzuciły władze Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik w Siennicy Nadolnej wójt gminy Krasnystaw Edycie Gajowiak-Powroźnik. Rada gminy skargę uznała za bezzasadną.

Na ostatniej sesji rady gminy Krasnystaw samorządowcy głosowali za uznaniem za zasadną, bądź odrzuceniem, skargi, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa Cukrownik w Siennicy Nadolnej złożyła na działalność wójt gminy Krasnystaw.

Donos wpłynął do urzędu 28 lipca. Spółdzielnia sformułowała wobec Edyty Gajowiak-Powroźnik cztery zarzuty: 1. Brak działań w zakresie spowodowania uprzątnięcia padłej sarny z terenu osiedla w Siennicy Nadolnej, 2. Brak działań w zakresie utrzymania w należytym stanie zieleni na terenie należącym do gminy położonym przy budynku nr 6 na osiedlu w Siennicy Nadolnej, 3. Brak regularnego odbioru z terenu osiedla w Siennicy Nadolnej segregowanych odpadów komunalnych, 4. Nieodbieranie z terenu osiedla w Siennicy Nadolnej odpadów komunalnych wielkogabarytowych.

Radni uznali skargę za niezasadną i ją odrzucili. W toku czynności wyjaśniających prowadzonych przez komisję skarg, wniosków i petycji ustalono, że jeżeli chodzi o martwą sarnę sprawą zajął się kierownik referatu budownictwa, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska urzędu gminy Krasnystaw.

Urzędnik ustalił, że padłe zwierze znajduje się na nieruchomości, której właścicielem jest osoba prywatna i to ona powinna uprzątnąć truchło. „Badając stan prawny, komisja skarg, wniosków i petycji stwierdza, iż obowiązujące przepisy nie nakładają wprost na organ gminy obowiązku usunięcia z nieruchomości, nie będącej własnością gminy, zwierząt wolno żyjących (dzikich)” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

W odniesieniu do podniesionego przez Spółdzielnię zarzutu braku działań w zakresie utrzymania w należytym stanie zieleni na terenie należącym do gminy (położonym przy budynku nr 6 na osiedlu w Siennicy Nadolnej), komisja ustaliła, że stosowna uchwała „nie zawiera uregulowań w zakresie koszenia traw na terenie nieruchomości.

W gminie stosowana jest zasada, iż w pierwszej kolejności usuwane są trawy i zakrzaczenia z terenów znajdujących się w pobliżu dróg gminnych ze względu na bezwzględną konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszenie traw z innych nieruchomości stanowiących mienie gminy realizowane jest sukcesywnie, w miarę możliwości. Wskazana przez skarżącego nieruchomość przewidziana jest do koszenia, po zakończeniu prac w pasach dróg gminnych”.

Komisja nie zgodziła się też z zarzutami nr 3 i 4. Na terenie gminy Krasnystaw realizacja odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzona jest przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Zakręciu. Przedsiębiorstwo odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, zgodnie z częstotliwością ustaloną w stosowanych przepisach.

Przeprowadzona przez Komisję analiza kart przekazania odpadów za okres od 22 czerwca do 17 lipca 2020 r. potwierdza fakt odbioru odpadów od skarżącego z częstotliwością ustaloną w powołanej uchwale rady gminy.Podobnie rzecz ma się w stosunku do odpadów wielkogabarytowych. Te też odbierane są w konkretne, wcześniej ustalone, dni. – W bieżącym roku, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez wójta gminy Krasnystaw, zbiórka odpadów wielkogabarytowych na Osiedlu Cukrowni w Siennicy Nadolnej została zaplanowana na 27 sierpnia 2020 r.

Harmonogram odbioru ww. odpadów został zamieszczony na stronie internetowej urzędu. Poza odbiorem organizowanym przez gminę, mieszkańcy mogą indywidualnie we własnym zakresie dostarczać ww. odpady nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – czytamy w uzasadnieniu uchwały. (k)