Wójt winny bezczynności

Andrzej Ćwirta, wójt gminy Wyryki, winny bezczynności. Na ostatniej sesji radni niemal jednogłośnie uznali za zasadną skargę na włodarza ich gminy wniesioną przez jednego z mieszkańców. Teraz wójt będzie musiał podjąć działania i sytuację naprawić. Chodzi o drogę z brakiem odpływu, przez którą zalewana jest posesja w Kolonii Wyryki.

Czwartkowa (28 września) sesja zaczęła się od wprowadzenia do porządku dwóch dodatkowych punktów – skargi na działalność wójta oraz sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej. Radni uchwalili kilka projektów. Na początek dokonali zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, co było spowodowane zdjęciem z budżetu projektu budowy oczyszczalni przydomowych, gdyż projekt znalazł się na zbyt odległym miejscu i nie uzyskał dofinansowania. Następnie jednogłośnie przyjęto dwie uchwały przygotowane przez Mirosława Torbicza z Klubu Radnych Wyryckie Perspektywy. Były to: Lokalny Program Wpierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz zasady udzielania stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum uczących się na terenie gminy Wyryki. Projekty zostały przygotowane w związku z reformą edukacji, więc konieczne było ujęcie klas VII i VIII szkół podstawowych. – Zaproponowałem, by uczniowie tych klas otrzymywali stypendium w wysokości takiej, jak w gimnazjum. Stypendia są przyznawane dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i więcej, po zakończeniu każdego semestru – tłumaczy Torbicz. – W budżecie mieliśmy na ten cel w 2017 roku 9000 zł, wydaliśmy 8700 zł przyznając stypendia w maksymalnych kwotach, tj. dla szkół podstawowych – 200 zł, a gimnazjum – 300 zł – dodaje radny.
Bardzo dużo było interpelacji. Jak zwykle, przeważały te drogowe. I tak radni zgłaszali m.in: konieczność przeglądu hydrantów, remontów dróg gruntowych, wycinki zakrzaczeń na poboczach, udrożnieniu przepustów. Pytali też o planach budowy świetlicy wiejskiej w Adampolu, czy stan prawny drogi w Suchawie Zduchach.
Skarga złożona na działalność wójta złożona przez mieszkańca Kolonii Wyryki została niemal jednogłośnie uznana za zasadną. Ustalono naruszenie przez wójta zapisów art. 29 Ustawy Prawo Wodne i bezczynność, ponieważ pomimo posiadania przez niego wiedzy, że remont drogi został wykonany w sposób niewłaściwy, nie podjął żadnych działań w celu naprawy sytuacji. Teraz będzie musiał sytuację naprawić. Na sesji padła propozycja, by rzeczoną drogę przeprofilować, ale nie wiadomo, czy takie rozwiązanie przypadnie do gustu skarżącemu. (bm)