Wprowadzone ograniczenia

lowiec chelmski

Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie w związku z epidemią koronawirusa odwołuje zaplanowane na 26 września 2020 r. zawody strzeleckie z terminarza imprez krajowych Turniej Chmielakowy w strzelaniach myśliwskich i zaplanowaną na 3 października Regionalną Ocenę Wyżłów.

Poszukiwania padłych dzików

Myśliwi z poszczególnych kół łowieckich w sierpniu br. na polecenie zastępcy wojewódzkiego lekarza weterynarii przeszukali tereny wchodzące w skład obwodów łowieckich w okręgu chełmskim PZŁ. Celem akcji jest powstrzymanie roznoszenia się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń – poprzez eliminację wirusa ze środowiska naturalnego. Wirus ASF w padłych sztukach jest bardzo długo aktywny.

W Kole Łowieckim nr 82 „Dubelt” w Chełmie do przeszukania jest około kilkuset hektarów położonych w obwodzie łowieckim nr 185 i 165, po obu stronach rzeki Udal. – Doszliśmy do wniosku, że ten teren będzie najlepszy. Była to ostoja dzików. Miały one tutaj ciszę, spokój. Teren jest oddalony od siedzib ludzkich, zakrzaczony z licznymi nieużytkami, chaszczami i oczeretem, na którym mogą występować padłe dziki. Wiąże się to z tym, że chory dzik ma podwyższoną temperaturę ciała i szuka miejsca do schłodzenia się, gdzie zalegnie, tam już padnie – relacjonuje jeden z uczestników. Poszukiwania zorganizowano 31 sierpnia z udziałem dwunastu członków Koła. Martwych dzików nie znaleziono.

W Kole Łowieckim nr 4 „Sokół” w Rejowcu poszukiwania zorganizowano 22 sierpnia w obwodzie łowieckim nr 170 z udziałem dwudziestu jeden członków Koła. Padłych dzików nie znaleziono.

Koło Łowieckie nr 24 „Lis” w Łopienniku poszukiwania zorganizowało w oddzielnym terminie w każdym z obwodów oddzielnie. Brało w nich udział łącznie czterdziestu dwóch członków Koła. Jak informują myśliwi, nie znaleziono padłych dzików, ani ich szczątków.

Koło Łowieckie nr 48 „Ponowa” we Włodawie poszukiwania padłych dzików zorganizowało 23 sierpnia we wszystkich dzierżawionych obwodach łowieckich przy udziale łącznie trzydziestu dwóch myśliwych i stażystów. Nie znaleziono żadnego padłego dzika.

Na terenie okręgu chełmskiego w przeprowadzonych w sierpniu poszukiwaniach uczestniczyło ponad trzysta osób. Padłych dzików nie znaleziono.

Przeprowadzone poszukiwania to zaplanowane, systematyczne i cykliczne działania myśliwych. Akcje poszukiwawcze mające na celu usunięcie martwych dzików oraz ich fragmentów są najskuteczniejszym narzędziem do eliminacji wirusa ASF ze środowiska naturalnego i są traktowane – obok redukcji populacji dzika – jako działania priorytetowe. Podkreślić należy fakt, że myśliwi czynią to w naszym wspólnym interesie.

Egzamin strzelecki

Egzamin strzelecki to ostatni sprawdzian kandydatów na członka PZŁ. Ostatnio odbył się 2 września na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie. Przystąpiło do niego dwudziestu trzech kandydatów. Sprawdzian obejmuje ocenę praktycznych umiejętności strzeleckich oraz znajomość zasad bezpiecznego i skutecznego po­sługiwania się bronią myśliwską.

Sprawdzian strzelecki uważa się za zdany z w przypadku wykazania się prak­tyczną znajomością zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią oraz uzyskania: z broni śrutowej – minimum 4 trafień na 10 podanych rzutków na wprost na środkowym stanowisku osi myśliw­skiej oraz minimum 4 trafień na 10 przebiegów do makiety zająca. Z broni myśliwskiej o lufach gwintowanych mini­mum 3 trafienia na 5 strzałów w granicach pól ozna­czonych numerami od 7 do 10 do stojącej makiety rogacza/lisa, z odległości 100 m, z pozycji stojącej z możliwością użycia podpórki. Wszyscy strzelający pomyślnie przebrnęli sprawdzian strzelecki. (m)