Z Wojsławicką chwilowo się wstrzymali

Miasto jest w trakcie procedur planistycznych, które umożliwić mają powstanie galerii handlowej o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw przy ul. Wojsławickiej. Gdy radny Stanisław Mościcki zapytał o postępy w pracach, urzędnicy odpowiedzieli mu, że chwilowo je wstrzymali, bo koncentrują się na procedurach związanych z przyłączanymi do miasta terenami gminy Chełm.

Latem ub.r. chełmscy radni po burzliwej wymianie zdań przegłosowali dwie uchwały, na mocy których ratusz przystąpił do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm, a także do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wojsławicka – Słoneczna. Obie uchwały uruchomiły procedury planistyczne, pozwalające wyznaczyć tereny dopuszczające lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw.

Umożliwić ma to m.in. powstanie galerii handlowej w części budynku po byłych zakładach obuwia. Wiosną br. zapytaliśmy w ratuszu, na jakim etapie są prace nad dokumentacjami. Wtedy poinformowano nas, że trwają prace nad sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium wraz z niezbędnymi opracowaniami tj. ekofizjografiami, prognozami oddziaływania na środowisko, prognozą skutków finansowych.

Chełmscy urzędnicy zapowiedzieli, że w najbliższych miesiącach planuje się przedstawienie projektu planu oraz projektu studium do uzgodnień i opiniowania z odpowiednimi organami oraz instytucjami. Oprócz tego urzędnicy przyznali, że procedura uchwalania planu miejscowego ma skomplikowany charakter, ale planują jej zakończenie w bieżącym roku. Tymczasem podczas ostatniej komisji budżetu i rozwoju gospodarczego (26 października br.) o postępy w pracach i procedury planistyczne dotyczące zagospodarowania obiektów po dawnych zakładach obuwia zapytał radny Stanisław Mościki.

– Procedury są w trakcie realizacji, zebraliśmy uwagi dotyczące planu, ale jeśli chodzi o planowanie przestrzenne obecnie najbardziej koncentrujemy się na tematach związanych z uchwaleniem miejscowych planów dla przyłączonych terenów gminy Chełm – tłumaczył Michał Andrzejewski, kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji Urzędu Miasta Chełm. – Zatem, jeśli chodzi o Wojsławicką chwilowo prace zostały wstrzymane. (mo)