Ziemiany doczekały się remontu

Gmina Łopiennik Górny podpisała umowę na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych rozbudowa drogi gminnej w Łopienniku Nadrzecznym, na odcinku ponad 600 m. Chodzi o tzw. Ziemiany.

W zakres robót wchodzą: wycinka drzew kolidujących z inwestycją wraz z karczowaniem pni, zabezpieczenie sieci teletechnicznej, zabezpieczenie sieci energetycznej, zabezpieczenie sieci wodociągowej, przebudowa istniejącego przepustu, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową istniejących zjazdów, regulacja wysokościowa istniejących elementów uzbrojenia terenu (tj. zasuwy hydrantów, studnie telekomunikacyjne), wykonanie oznakowania, roboty wykończeniowe.

Wniosek o dofinansowanie złożono w naborze uzupełniającym na 2020 r. Dzięki pozyskanej dotacji zadanie zostanie zrealizowane w pierwszej połowie 2021 r. Gmina przeprowadziła już postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy inwestycji (zwyciężyła firma WOD-BUD z Kraśnika). Wartość prac to 361 tys. zł, dotacja ze środków FDŚ – 216 tys. zł. (k)