500 plus na nowych zasadach

Minister Elżbieta Rafalska wprowadza w życie zapowiadane zmiany w Programie „500 plus”, które uszczelnią wypłacanie świadczeń z powodu nadużyć oraz wyłudzeń, których dokonywały osoby nieuprawnione do pobierania rządowego dofinansowania. Wsparciem z programu „Rodzina 500+” w czerwcu 2017 roku objęto już ponad 3,98 mln dzieci w wieku do 18 lat. Do ponad 2,6 mln rodzin trafiło ponad 29,2 mld zł.


Program „Rodzina 500+” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. Świadczenie w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko. W województwie lubelskim z pomocy w pierwszym okresie pobierania świadczeń 500+ skorzystało 21 620 rodzin mieszkających na terenie Lublina. Lubelski MOPR do końca czerwca wypłacił im 217 724 840 zł.
Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się z dniem 1 sierpnia. Wszyscy, którzy chcą korzystać ze świadczeń – także ci, którzy otrzymywali je dotychczas, muszą więc złożyć nowe wnioski. Będzie to można zrobić od 1 sierpnia aż do 31 października. Wniosek można złożyć osobiście, w miejscu wyznaczonym przez urząd gminy, jak i elektronicznie, za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Profilu Zaufanego. Jeśli ktoś przekroczy ustalony przez rząd termin, to świadczenie będzie mu przyznane od miesiąca złożenia wniosku.
Formularze są już dostępne na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W takim przypadku przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. – Zachęcam rodziców, aby nie odkładali składania wniosków na ostatni dzień – przypomina minister Elżbieta Rafalska. – Dzięki temu unikną kolejek i szybciej otrzymają świadczenie. Gorąco polecam też korzystanie z możliwości składania wniosków za pośrednictwem Internetu – dodaje. W Lublinie wnioski będzie można składać w kilku różnych punktach, ale nie będzie ich tak dużo, jak w początkowych miesiącach wprowadzania programu 500 +. Wniosku nie złożymy już w szkole, za to z powodzeniem możemy przyjść z nim do lubelskich Biur Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Kleeberga 12a, Szaserów 13–15, Władysława Jagiełły 10, Pocztowej 1 i Wojciecha Żywnego 8 lub osobiście bądź listownie skierować na adres MOPS przy ul. Zemborzyckiej 88–92, 20–445 Lublin.

Co do zmiany?

Główne zasady programu: 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, wypłacane bez kryterium dochodowego do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, pozostają bez zmian. Kryterium dochodowe (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązywać będzie jedynie na pierwsze lub jedyne dziecko. Wprowadzone uszczelnienia dotyczą przede wszystkim wyeliminowania zdarzających się nadużyć m.in. deklarowania niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, dopasowywania przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko oraz pobierania świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce. Teraz do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. W przypadku, jeśli drugi rodzic nie żyje, jest nieznany lub powództwo o ustalenie alimentów zostało przez sąd oddalone, konieczne są także stosowne dokumenty. Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, zostanie on wprawdzie przyjęty ale musi zostać uzupełniony w terminie 3 miesięcy pod rygorem nierozpatrzenia. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca jego złożenia. Chodzi o to, by uniknąć wyłudze, w przypadku osób żyjących w konkubinacie, które podając się za osoby samotnie wychowujące dzieci, nielegalnie pobierały świadczenia Kolejną zmianą, która ograniczy nadużycia, jest próba zapobiegania fikcyjnemu obniżaniu dochodów. Trudniejszy dostęp do wniosków mają mieć osoby i członkowie ich rodzin, którzy utracili dochód i w okresie 3 miesięcy od daty jego utraty ponownie pracowali u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęły pozarolniczą działalność gospodarczą. Do tej pory każde wygaśnięcie umowy np. o dzieło było rozpatrywane jako utrata dochodu, teraz na bieżąco trzeba będzie informować o zatrudnieniu. Osoby, które rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym będą musiały dołączyć do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Aby uniknąć zaniżania dochodu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą od 1 sierpnia nie wystarczy ich pisemne oświadczenie. Osoby, które nielegalnie pobierają 500 plus, a nie mieszkają w Polsce będą wzywane do MOPS-ów w celu złożenia wyjaśnień. Inną ze zmian, korzystną dla wnioskodawców, jest u jednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. Już od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. To też usprawnienie pracy urzędników, którzy w ten sposób szybciej rozpatrzą złożone przez rodziny wnioski. (EM.K.)