Absolutorium nawet w sierpniu

Z powodu pandemii koronawirusa o 60 dni minister finansów wydłużył termin zatwierdzania przez rady gminy sprawozdań z wykonania budżetu w 2019 rok i udzielania prezydentowi, burmistrzom, starostom i wójtom absolutorium oraz wotum zaufania.

Zgodnie z przepisami wszystkie rady gmin, miast i powiatów do końca czerwca muszą przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok i głosować nad udzieleniem absolutorium oraz wotum zaufania prezydentowi, burmistrzom, starostom czy wójtom. Pandemia koronawirusa spowodowała, że minister finansów termin ten przesunął o 60 dni. Samorządy na podjęcie stosownych uchwał w tym zakresie mają czas do 29 sierpnia.

Wszystko wskazuje na to, że wiele gmin i miast skorzysta z takiego przywileju, ponieważ organizacja sesji, zachowując wszelkie środki ostrożności, czasami przekracza możliwości samorządów. Zdalne obrady natomiast, czego najlepszym dowodem była ostatnia kwietniowa sesja rady miasta Chełm, nie zawsze, głównie z przyczyn technicznych, są dobrym wyjściem.

Co istotne, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zdążyła już sprawdzić sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełm w 2019 roku i wydać w tej sprawie opinię. Choć dochody i wydatki, jakie zostały zaplanowane w uchwalonym w grudniu 2018 r. budżecie na kolejny rok, w dużej mierze nie zostały zrealizowane (nie ruszyły inwestycje, takie jak: przebudowa krajowej „Dwunastki”, czy budowa Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej, bądź rower miejski), to jak mówi wiceprezes Izby Piotr Prystupa, opinia RIO jest pozytywna. (s)