Bądź przedsiębiorczy! Fundusze Europejskie Ci w tym pomogą!

Masz pomysł na biznes i planujesz założenie firmy? Mamy dla Ciebie dobrą informację! Już za miesiąc rozpocznie się nabór wniosków w konkursie dla przyszłych przedsiębiorców w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Konkurs dla instytucji

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości – pod tą nazwą kryje się szansa na zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w województwie lubelskim. Już pod koniec grudnia br. w ramach tego działania ogłoszony zostanie konkurs, którego celem będzie wybranie instytucji udzielających bezzwrotnego wsparcia dla osób z regionu zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W naborze mogą  brać udział jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Projektami zarządzać mogą także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe i partnerzy społeczno-gospodarczy, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową. Ważne, by wnioskodawcy posiadali co najmniej dwuletnie doświadczenie w udzielaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Możliwe jest także administrowanie projektów partnerskich przez kilka instytucji – jednak w tym przypadku wyżej wymienione doświadczenie musi posiadać wnioskodawca (czyli tzw. partner wiodący).

Wybrane w konkursie instytucje już w styczniu 2021 r. rozpoczną nabór wniosków dla mieszkańców, w ramach których rozdysponowanych zostanie nieco ponad 2,5 mln euro, czyli przeszło 11,3 mln zł.

Szkolenia, dotacje i pomoc finansowa

Jak przyznają eksperci, kluczowe w zarządzaniu firmą jest odpowiednie przygotowanie do kierowania własnym biznesem. To właśnie dlatego w ramach projektów przyszli przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w szkoleniach (indywidualnych i grupowych) umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia, prowadzenia oraz utrzymania działalności gospodarczej.

Wiele osób chcących założyć własne przedsiębiorstwo rezygnuje ze swoich planów ze względu na brak środków na rozkręcenie biznesu oraz koszty jego prowadzenia. Ten problem mają zniwelować bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są jednym z elementów pomocy udzielanej w ramach tego konkursu. Ważną informacją dla przyszłych właścicieli firm jest fakt, że będą mogli oni otrzymać również wsparcie pomostowe (wypłacane w postaci pomocy finansowej).

– Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorczości to trafna inwestycja. Nasi mieszkańcy dostaną odpowiednie wsparcie, w ramach którego mogą sobie pozwolić na kontrolowane ryzyko założenia firmy. Co ważne, tworzenie nowych przedsiębiorstw daje również naszemu regionowi szansę na szybszy rozwój – ocenia Michał Mulawa, wicemarszałek województwa lubelskiego.

Nowi przedsiębiorcy z regionu

Kto będzie mógł ubiegać się o pomoc? Osoby fizyczne (w wieku 30 lat) z województwa lubelskiego, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Wyłączone z możliwości udziału w projektach są osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ponadto, ze wsparcia skorzystają:

 • osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
 • osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20 proc. ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników,
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • reemigranci,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Punktem Kontaktowym RPO Departamentu Wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego (efs@lubelskie.pl, tel: (81) 441 68 43 lub 800 888 337).

Lubelskie Fundusze Europejskie

Dowiedz się więcej na:

rpo.lubelskie.pl

FB LubelskieFunduszeEuropejskie

tekst zewnętrzny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here