Bank usług środowiskowych

Dofinansowanie nauki i pomoc w opiece nad osobami zależnymi to kolejne narzędzia wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych. Do 2020 r. miasto przeznaczy na ten cel 5,8 mln zł.


MOPR poszukuje chętnych do wzięcia udziału w projekcie „Bank usług środowiskowych”. Zapewnia pomoc w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. Rekrutacja rozpoczęła się 1 września. „Bank usług środowiskowych” to projekt, który będzie realizowany w Lublinie do 31 października 2020 roku. Dofinansowany jest ze środków UE. Na opiekę nad osobami zależnymi przeznaczono ogółem: 5 811 267 zł. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z nocnych usług opiekuńczych, uzupełniającej opieki czy wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej Dla każdego uczestnika zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 15. roku życia, które mają obniżoną samodzielność w wykonywaniu podstawowych czynności w codziennym funkcjonowaniu i wymagają pomocy osób drugich. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w sekcji ds. realizacji projektów i pomocy cudzoziemcom przy al. Unii Lubelskiej 15 (e-mail: projekty@mopr.lublin.eu) lub pod numerem telefonu81 532 20 12 wew. 369 lub 370.

Dofinansowanie studiów

Do 10 października 2018 r. osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkołach wyższych mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki. Dofinansowanie nie zależy od sytuacji materialnej studenta. Objęte mogą być nim osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, I lub II grupą inwalidzką z całkowitą niezdolnością do pracy lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji.

Ci, którzy złożą wniosek w realizowanym przez miasto Lublin przy wsparciu PFRON projekcie „Aktywny Samorząd”, mogą liczyć na dodatek na pokrycie kosztów kształcenia do 1000 zł czy dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ( do 4.000 zł.). Skorzystać można również z dofinansowania do czesnego na kwotę powyżej 3.000 zł (jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu osoby wnioskującej nie przekracza kwoty 583 zł netto na osobę.).

Dofinansowanie dotyczy nauki w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub otwarcia przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi, realizowanej w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym i za pośrednictwem internetu). Wnioski (wzory dostępne na stronach internetowych) i niezbędne dokumenty można składać do 10 października w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR przy ul. Diamentowej 2, pok. 112. Wszystkie szczegóły na stronie: https://mopr.lublin.eu/?id=poradnik/inst/aktywny_samorzad (EM.K.)