Będą radzić dla pożytku

Marcin Zając został pierwszym przewodniczącym nowo utworzonej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W ubiegłym tygodniu w siedzibie krasnostawskiego starostwa powołano do życia Powiatową Radę Pożytku Publicznego. Jej pierwszym przewodniczącym został Marcin Zając, wiceprzewodniczącą Elżbieta Makuch, a sekretarzem Małgorzata Jędruszczak. Ponadto w skład Rady weszli: Krystyna Brzozowska ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice, Marek Ilczuk z Krasnostawskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego, Sławomir Kamiński – delegowany przez zarząd powiatu, Aneta Kister-Kiełb ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej w Siennicy Różanej, Elżbieta Kmieć – delegowana przez przewodniczącego rady powiatu, Elżbieta Lech ze Stowarzyszenia Kraska w Dobryniowie, Grzegorz Lipa – delegowany przez przewodniczącego rady powiatu, Stanisław Osiewicz ze Stowarzyszenia Wspólny Krasnystaw, Zbigniew Ostrowski z zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krasnymstawie, Dorota Sawa z Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”, Piotr Suchorab z rady powiatu oraz Ewa Wojtal-Borys z Koła Gospodyń Wiejskich w Jaślikowie. (kg)

Powiatowa Rada Pożytku Publicznego jest organem doradczym i inicjatywnym samorządu powiatu krasnostawskiego, a jej kadencja trwa trzy lata. Do jej zadań należą: opiniowanie projektów Strategii Rozwoju Powiatu i Programu współpracy powiatu krasnostawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, podejmowanie inicjatyw dotyczących sektora pozarządowego oraz wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.