Będzie pięknie i zielono!

Ponad 3,76 miliona złotych unijnego dofinansowania otrzyma gmina Lublin na rewaloryzację Parku Bronowice.
Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 6,721 miliona złotych. Listę wyróżnionych projektów potwierdził 29 listopada stosowną uchwałą zarząd sejmiku województwa lubelskiego. Projekt rewitalizacji parku Bronowickiego znalazł się na liście siedmiu przedsięwzięć o charakterze regionalnym objętych dofinansowaniem w ramach osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego” i działań „Dziedzictwo kulturowe i naturalne” RPO WL 2014-2020.
– Inwestycja dotyczy przywrócenia pierwotnego charakteru zabytkowego parku. Odtworzymy układ kompozycyjno-przestrzenny parku z początku XX w., dostosowując go do bieżących potrzeb użytkowników. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa alejek parkowych oraz zmiana ich nawierzchni – z asfaltowej na przepuszczalną oraz z płyt granitowych – informuje Joanna Bobowska z biura prasowego ratusza. W planach przewidziane jest również nowe ogrodzenie parku oraz budowa schodów wejściowych, urządzenie siłowni i ogrodzonych placów zabaw, wstawienie nowych ławek, stolików do gry w szachy, budowa altany rekreacyjnej.
– Park zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, poprzez budowę pochylni i wykonanie prowadnic dla lasek u osób niedowidzących. Prace obejmą pielęgnację zieleni przy zachowaniu starodrzewu oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów. Całość uzupełnią elementy małej architektury, system monitoringu, oświetlenia oraz systemy nawadniające i odprowadzające wody opadowe na tereny zielone – dodaje Joanna Bobowska.
Inwestycja powinna rozpocząć się w 2017 roku. BCh