Bezpłatne szkolenia

Oferta skierowana jest do osób młodych w wieku 15-29 lat (bez pracy, które nie uczestniczą w żadnym kształceniu i szkoleniu), osób bezrobotnych, biernych zawodowo, rolników i członków ich rodzin po 30. roku życia, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), osób w wieku powyżej 25 lat, które posiadają maksymalnie średnie wykształcenie ( szkolenia językowe i komputerowe).
Szkolenia finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Istnieje możliwość otrzymywania stypendium szkoleniowego w trakcie szkoleń. Część osób będzie mogła zdobyć doświadczenie zawodowe, odbywając płatne staże u pracodawców (od 3 do 6 miesięcy). Dodatkowo w niektórych projektach uczestnicy będą mogli otrzymać: zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, posiłek podczas zajęć, ubezpieczenie NNW oraz materiały dydaktyczne. Szkolenia mogą też być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami i certyfikatami.

Szczegóły: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii WUP w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, parter pokój nr 2, bądź pod numerem telefonu (82) 563-05-82, lub drogą elektroniczną centrum.chelm@wup.lublin.pl. Wykaz szkoleń dostępny jest też na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. (pc)