Budowa wodociągu nieopłacalna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie w ciągu najbliższych trzech lat nie planuje rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie bocznych dróg wewnętrznych przylegających do ulicy Borowej. Zdaniem prezesa spółki, Andrzeja Kmicica, taka inwestycja jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Radny Dariusz Turzyniecki na jednej z ostatnich sesji rady miasta Krasnystaw zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie powstającej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Borowej o ulice do niej przylegające. Jak tłumaczył radny, mieszkańcy chcą podłączyć się do miejskiej sieci.

– Drugim bardzo ważnym postulatem, zgłaszanym przez mieszkańców, jest brak możliwości podłączenia się do wodociągu miejskiego. Właściciele nieruchomości położonych w okolicach Borowej muszą na własny koszt kopać studnie głębinowe, by zapewnić sobie dostęp do wody – podkreślał Turzyniecki.

Radny przypomniał, że przed sesją, na posiedzeniu komisji, prezes PGK Andrzej Kmicic poinformował radę o złożeniu wniosku w sprawie podniesienia stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. – Uważam, że równie dużą troskę, jak do podwyżek, należy przykładać do zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców – podkreślił Dariusz Turzyniecki.

Prezes Kmicic, odpowiadając na interpelację radnego, stwierdził, że sieć wodociągowa jest doprowadzona do granic administracyjnych miasta i wszystkie nieruchomości zlokalizowane wzdłuż ul. Borowej mają możliwość przyłączenia się do niej. Poinformował, że w planie inwestycyjnym przedsiębiorstwa na bieżący rok, ale też Wieloletnim Planie Rozbudowy i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2022-2025, przyjętym przez radę miasta, nie jest przewidziana rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie bocznych dróg wewnętrznych przy ul. Borowej.

Zdaniem Kmicica, zarząd przedsiębiorstwa z uwagi na brak uzasadnienia ekonomicznego oraz drastyczny wzrost kosztów działalności spółki, wynikający z olbrzymiego wzrostu cen energii elektrycznej, gazowej, paliw, części zamiennych do maszyn i urządzeń, armatury wodno-kanalizacyjnej, nie widzi możliwości realizacji tej inwestycji z własnych pieniędzy. Prezes poinformował, że istnieje możliwość wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez zainteresowane osoby lub Grupy Inicjatywy Lokalnej z własnych funduszy, a następnie przejęcie do eksploatacji wybudowanych sieci przez PGK. (s)