Budżet na 2023 rok

Milionowe dotacje i realna wizja zrealizowania budżetu bez zaciągania kolejnego kredytu. – To chyba najlepszy okres w naszym samorządzie – podsumował na grudniowej sesji rady gminy Białopole, wójt Henryk Maruszewski.

Budżet na 2023 rok gminni radni przyjęli na ubiegłotygodniowym posiedzeniu (28 grudnia). „Za” głosowali wszyscy obecni (13 radnych).

Dochody gminy Białopole na 2023 rok mają wynieść 27.165.800 zł, w tym majątkowe w – 15.161.979 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 32.131.800 zł, w tym rekordowe w historii gminy wydatki majątkowe – 20.165.398 zł. W budżecie zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 4.966.000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z nadwyżki budżetowej w kwocie 1.357.600 zł oraz planowanym kredytem w kwocie 3.608.400 zł. Władze gminy liczą, że nadwyżka budżetowa z poprzedniego roku zapewni wykonanie budżetu bez potrzeby zaciągania nowego kredytu (przy jednoczesnej spłacie rat obecnego), mimo rekordowego zakresu zaplanowanych inwestycji.

Dochody własne gminy (2.801.822 zł) to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych. W 2023 r., w związku ze skokiem cen żyta i drewna, podatek rolny wzrośnie z 153,70 do 185,13 zł, czyli o 31,43 zł za 1 ha przeliczeniowy, zaś podatek leśny z 46,70 do 71,10 zł, tj. o 27,70 zł za 1 ha. Wyższa będzie też opłata za śmieci. Choć ostateczna kwota będzie znana dopiero po przetargu, już wiadomo, że z 9 do 11 zł wzrośnie opłata w przypadku kompostowania bio odpadów (12 zł za osobę przy braku kompostowania). O 9,2 proc. wzrosną też podatki od nieruchomości i transportowy. Pozostałe, w tym za opłaty za wodę i ścieki, pozostają bez zmian. Szacuje się, że wpływy z tytułu poboru wody wyniosą 220 tys. zł, a za odbiór odpadów – 270 tys. zł.

15.061.979 zł to dotacje z „Polskiego Ładu”, w tym 2.332.000 zł na odnowę centrum Białopola, 4.306.559 zł na modernizację ujęć wody w Białopolu i Raciborowicach, 4.630.820 zł na przebudowę dróg na terenie gminy i budowę infrastruktury sportowej przy SP Białopole, 1.344.600 zł oraz 2.448.000 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Subwencja ogólna to 5.530.749 zł, w tym oświatowa – 2.251.854 zł (niska w porównaniu do lat ubiegłych ze względu najmniejszą liczbę uczniów).

Jeżeli chodzi o wydatki, gmina planuje wydać na utrzymanie urzędu (płace i pochodne) 2.897.200 zł. Oświata pochłonie 5.106.600 zł, w tym 1.509.000 to wydatki inwestycyjne, 323.700 zł – wychowanie przedszkolne, w tym 30.000 zł to koszty pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne samorządy. Pomoc społeczna – 2.670.750 zł, w tym 1.542.000 zł na fundusz alimentacyjny, 130.000 zł – pobyt w domach opieki społecznej mieszkańców gminy, 190.000 zł – pobyt 11 dzieci w domu dziecka i rodzinach zastępczych, 467.700 zł – utrzymanie GOPS. Utrzymanie kultury i kultury fizycznej – 3.129.000 zł, w tym 2.610.000 zł na odnowę centrum Białopola, 368.000 zł na kulturę (w tym utrzymanie GOK i biblioteki oraz zespołów ludowych i świetlic wiejskich) oraz 140.000 zł na sport i utrzymanie stadionu.

Budowa dróg gminnych i powiatowych – 6.575.860 zł, w tym dotacja 1.357.578 zł dla powiatu chełmskiego na modernizację dróg powiatowych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz dostarczanie wody – 558.500 zł, w tym m.in. 139.023 zł na utrzymanie hydroforni oraz sieci wodociągowej, 25.000 zł na opracowanie projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Białopolu, 81.000 zł na utrzymanie oczyszczalni, wozu asenizacyjnego oraz koparki, 275.000 zł – odbiór odpadów.

Spłata kredytów – 291.600 oraz obsługa długu publicznego – 160.000 zł.

Jakie inwestycje?

Ogółem w projekcie budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 20.349.618 zł na następujące zadania:

1. Modernizacja ujęć wody w Białopolu i Raciborowicach, 6.903.220 zł.

2. Odnowa centrum Białopola, w tym budowa targowiska oraz amfiteatru, 2.610.000 zł.

3. Modernizacja 9,7 km dróg gminnych: w Białopolu 1,7 km, Buśnie 4,7 km, Strzelcach 0,8km i Raciborowicach 2,5 km, 5.130.820 zł.

4. Przebudowa 9,6 km dróg powiatowych: Grobelki 2,1 km, Kurmanów-Buśno 1,0 km, Buśno – Busieniec 1,3 km, Strzelce-Kolonia – Horeszkowice 2,9 km oraz Raciborowice-Kolonia 2,3 km, 1.357.578 zł.

5. Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Białopolu, 1.509.000 zł.

6. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, 2.839.000 zł.

Wraz z planowaną przez powiat przebudową 9,6 km dróg powiatowych inwestycje na terenie gminy pochłoną ponad 30,5 mln zł.

– To jeden z najlepszych budżetów, jeżeli chodzi o inwestycje, w historii gminy – podsumował na ostatniej sesji rady gminy Białopole, wójt Henryk Maruszewski.

Lista inwestycji na 2023 r. nie jest zamknięta. Samorządowcy liczą, że uda się uzyskać dotacje na kolejne zadania, jak np. ocieplenie świetlicy w Strzelcach; budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Polnej i zakup nowego samochodu asenizacyjnego czy rewitalizację dworu w Strzelcach.

Podsumowali rok

Po skończonym posiedzeniu odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne, podczas którego wójt Maruszewski podziękował wszystkim gościom za współpracę i podsumował miniony rok.

W 2022 r. zrealizowano inwestycje za ponad 9,2 mln zł, w tym: wybudowano

1 km dróg gminnych w Kicinie oraz w Teresinie; wykonano projekty techniczne na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Białopolu, przebudowę dróg gminnych, budowę infrastruktury sportowej przy SP oraz budowę i modernizację oświetlenia ulicznego; rozpoczęto realizację największych inwestycji – modernizacji ujęć wody wraz wymianą wodomierzy oraz odnowę centrum Białopola wraz z instalacją masztu; zakończono budowę chodników przy drodze wojewódzkiej w Raciborowicach; wspólnie z OSP Strzelce wykonano remont dachu wraz z ociepleniem stropu świetlicy w Strzelcach; w ramach zagospodarowania poscaleniowego powiat chełmski przebudował 8 km dróg gminnych.

Uroczystą sesję uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Tęcza”, a zakończył wspólny opłatek. (opr. pc)