Budżet przyjęty, można działać

29 grudnia ub.r. radni gminy Kamień spotkali się na ostatniej w 2020 roku sesji, podczas której uchwalili budżet na 2021 rok.

Dochody gminy Kamień zaplanowane na 2021 rok wynoszą 23,9 mln zł i mają być uzupełnione przychodami w kwocie 2 219 399,84 zł (kredyt bankowy – 2,2 mln zł, plus tzw. wolne środki – 19 399,84 zł). Wydatki na inwestycje wyniosą 7 206 560,43 zł. Wójt Stocki ocenił, że budżet jest ambitny. W 2021 roku gmina na oświatę zaplanowała 7 445 000 zł, podczas gdy subwencja oświatowa na ten cel opiewa na 3 488 320 zł, a resztę dokłada gmina.

Na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 7 509 850 zł, z czego dotacje to 6 088 200 zł, a gmina dokłada 1,4 mln zł. Budżet na 2021 rok radni przyjęli jednogłośnie. Formalnością były też uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok, a także przedłużenie porozumienia z miastem Chełm w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z gminy Kamień.

Dostosowano do obowiązujących zasad regulamin utrzymania czystości i porządku, przystąpiono do opracowania „Strategii rozwoju gminy Kamień na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”, przyjęto plany pracy rady gminy na 2021 r. Odczytano też przygotowaną przez policjantów informację o stanie bezpieczeństwa w gminie Kamień w 2020 r.

Wynika z niej, że przestępstw było w ubiegłym roku 40, czyli o 3 mniej niż w roku poprzednim. Wykrywalność tych przestępstw wzrosła z 64 proc. w 2019 r. do 67 proc. w 2020 r. Podjęto uchwałę w sprawie likwidacji tzw. aglomeracji Kamień. Obejmowała ona Kamień, Kolonię Kamień i Strachosław, a ustanowiono ją przed kilkoma laty ze względu na potrzebę zaopatrzenia gospodarstw w sieć kanalizacyjną i pozyskanie na to dotacji.

Urzędnicy tłumaczyli, że założone cele już osiągnięto, a „aglomeracja Kamień” nie może już nosić takiego miana, bo liczba jej mieszkańców tzn. użytkowników sieci kanalizacji – spadła poniżej 2 tysięcy tj. do 1826 osób. Pod koniec sesji wójt Stocki poinformował o najważniejszych, bieżących inwestycjach. Gotowa jest już dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Kamieniu i wkrótce zostanie ogłoszony na to przetarg.

Z kolei już ogłoszono przetarg na zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika w Natalinie. Ta inwestycja jest możliwa dzięki dotacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy gminy i goście skorzystają z atrakcyjnie zagospodarowanego kąpieliska w tegoroczne wakacje. Podczas prezentacji multimedialnej pokazano inwestycje zrealizowane 2020 roku.

Znalazły się tam m.in. zdjęcia radnych czy sołtysów dowożących własnym sprzętem kruszywo do uzupełniania kolein w gminnych drogach. Wójt Stocki dziękował im za takie poświęcenie. W 2021 r. nie będzie już to konieczne, bo w budżecie przeznaczono pieniądze na zakup gminnego sprzętu: ciągnika z ładowaczem czołowym i osprzętem (165 000 zł), a także po 15 tys. zł na zakup: pługu do odśnieżania, kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy i rowów oraz budowę garażu na ciągnik.(mo)