Bukowski Las – Ciekawostki lokalne (64)

Niemiec na włościach
Bukowski Las – wieś w gminie Hańsk, w powiecie włodawskim. W latach 1975-98 miejscowość należała do województwa chełmskiego. Jak podaje A. Rybak w Dziejach Ziemi Chełmskiej, kalendarium, Chełm 1998: „W latach 1871-1872 w Bukowskim Lesie założona została kolonia niemiecka”.

Narodowość i religia

„Według spisu z 30 września 1921 r. miejscowość należała do gminy Bukowa. Posiadała 59 domów, w których zamieszkiwało 299 osób, w tym 136 mężczyzn oraz 163 kobiety, w tym 71 rzymskokatolików, 10 prawosławnych, 153 ewangelików, 8 innych chrześcijan oraz 54 wyznania mojżeszowego. 132 osoby deklarowały narodowość polską, 5 rusińską, 117 niemiecką oraz 45 żydowską”.
za: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

Kościoły na szkoły

Urząd Polskiej Parafii Ewangelickiej w Lublinie w piśmie z dnia 25 X 1946 r. skierowanym do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie pisze między innymi: „W większości wypadków domy modlitwy zajęte zostały przez Zarządy Gminne i przekazane na pomieszczenia szkolne, a ziemię oddano do użytkowania kierownikom szkół. Dotyczy to następujących miejscowości: (…) 4/ Gm Bukowa: (…) Bukowski Las. (…) Ponieważ wymienione Zarządy Gminne nie uważały dotąd za stosowne porozumieć się z Polskim Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, przeto zwracam się niniejszym z uprzejmą prośbą do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej o spowodowanie, aby Zarządy Gminne, korzystające z obiektów kościelnych, skontaktowały się z tutejszym Urzędem Parafialnym i omówiły warunki dzierżawy lub ewentualnego kupna. Proboszcz ks. W. Lucer”.
za: Pismo Urzędu Polskiej Parafii Ewangelickiej w Lublinie do Prezydium PRN w Chełmie z 25 X 1946 roku

Na roli i bezrolni

„W 1949 r. Zarząd gminy Bukowa w Sawinie sporządził ankietę dotyczącą poszczególnych miejscowości, według której w Bukowskim Lesie było 190 osób, w tym 70 kobiet, 65 mężczyzn, 29 dzieci obojga płci do 7 lat oraz 26 dzieci w wieku do 14 lat. 4 osoby były bezrolne, a 186 osób ziemię posiadało”.
za: A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Z gromady do gromady

W opracowaniu tego samego autora czytamy, iż: „Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 lipca 1968 r. z gromady Łowcza w powiecie chełmskim wyłączone zostały wsie Bukowski Las i Rudka Łowiecka i włączono je do gromady Hańsk w powiecie włodawskim”. (opr. ad)