CBA chce odwołania członka zarządu powiatu

Centralne Biuro Antykorupcyjne domaga się odwołania Elżbiety Makuch z funkcji członka zarządu powiatu krasnostawskiego. Zdaniem śledczych naruszyła ona zapisy ustawy antykorupcyjnej.

Funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie przeprowadzili kontrolę przestrzegania zakazów zawartych w tzw. ustawie antykorupcyjnej m.in. przez Elżbietę Makuch – członka zarządu powiatu krasnostawskiego. Kontrola obejmowała odpowiednio lata 2016-2017.
– Agenci CBA ustalili, że pani Elżbieta Makuch od sierpnia 2016 r. do chwili zakończenia kontroli naruszała zakaz wymieniony w art. 4 pkt 3 ustawy antykorupcyjnej przez łączenie funkcji członka zarządu powiatu krasnostawskiego z funkcją członka rady nadzorczej Banku Spółdzielczego (w Izbicy – kg) – informuje Piotr Kaczorek z CBA. Zgodnie z przepisami członkowie zarządu powiatu i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego czy też posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 procent akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 procent kapitału zakładowego w każdej z tych spółek. – W związku z wynikami kontroli, z powodu nieprzestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do przewodniczącego rady powiatu krasnostawskiego wystąpienia pokontrolne, w których wniosło o odwołanie z funkcji członka zarządu powiatu pani Elżbiety Makuch – dodaje Kaczorek.
CBA podkreśla, że z ustawy antykorupcyjnej wprost wynika, że jeżeli zakaz narusza członek zarządu powiatu, to rada odwołuje go z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym jej przewodniczący uzyskał informację o przyczynie odwołania. Makuch podpisała protokół pokontrolny i zgodziła się z zarzutami Biura. (kg)