Chcą pozostać liderem na rynku ciepłowniczym

Rozwój rynku, modernizacja sieci ciepłowniczej, pozyskanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na modernizację lubelskiego systemu ciepłowniczego, realizacja innowacyjnych projektów i utrzymanie stabilnej pozycji ekonomicznej – to najważniejsze punkty przyjętej w piątek przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A, strategii rozwoju firmy na lata 2017 – 2021.


Strategia jest odpowiedzią spółki na wymogi, jakie stoją przed całą branżą ciepłowniczą w związku ze zmieniającymi się zasadami funkcjonowania rynku ciepła w nowym otoczeniem prawnym. Jasno wyznacza cele, kierunki rozwoju i plany inwestycyjne firmy tak, aby zgodnie z misją spółki zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i komfort cieplny mieszkańcom Lublina.
Cele strategiczne LPEC S.A. dostosowane są do obecnych uwarunkowań funkcjonowania branży ciepłowniczej oraz kierunków rozwoju miasta. Sporządzone w oparciu o rzetelną i szczegółową analizę otoczenia, relacji i potrzeb rynkowych, zakładają stały wzrost wartości firmy przy zachowaniu stabilnego poziomu rentowności i płynności finansowej spółki.
Cele strategiczne LPEC S.A. do 2021 obejmują m.in.:
1. Rozwój rynku ciepła poprzez nowe przyłączenia w ramach istniejącej lub rozbudowywanej sieci ciepłowniczej o wartości 66 MW (wzrost rynku ciepła systemowego o 12%) oraz poprawę efektywności pracy sieci poprzez rozszerzenie dostawy ciepła o ciepłą wodę do obiektów mieszkalnych wielorodzinnych ogrzewanych ciepłem systemowym i przyłączanie budynków w ramach likwidacji niskiej emisji.
2. Modernizację sieci ciepłowniczych na poziomie gwarantującym zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego lubelskiego systemu ciepłowniczego oraz wysoką sprawność przesyłu ciepła.
3. Pozyskanie dotacji ze środków UE na rozwój i modernizację lubelskiego systemu ciepłowniczego: projekt „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Lublina” o koszcie całkowitym 61 mln zł, projekt „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” o koszcie całkowitym 39 mln zł. projekt „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z przebudową zewnętrznych instalacji odbiorczych na osiedlach mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną” o koszcie całkowitym 22 mln zł.
4. Realizację innowacyjnych projektów z obszaru ciepłownictwa, m.in.: przesył chłodu, odnawialne źródła energii, usługi związane z obsługą odbiorców oraz kolejne etapy projektów z zakresu smart grid i smart metering (tzw. inteligentne sieci ciepłownicze).
5. Utrzymanie stabilnej pozycji ekonomicznej spółki. Strategia rozwoju LPEC S.A. na lata 2017 – 2021 zakłada przeznaczenie łącznie 210 mln zł na inwestycje i modernizację posiadanej infrastruktury, w tym: realizację 3 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej o łącznej wartości 122 mln zł, wdrożenie projektów z zakresu smart grid i smart metering. W ramach rozbudowy efektywnych sieci ciepłowniczych spółka zakłada powiększenie dotychczasowego rynku ciepła systemowego w Lublinie o ok. 12%. Wszystkie te działania zmierzają do wzmocnienia pozycji LPEC jako lidera rynku ciepłowniczego, który na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo dostaw i dalszą poprawę dostępności do ciepła systemowego dla mieszkańców miasta przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen za świadczone usługi. Bardzo ważne w strategii firmy jest również utrzymanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego i propagowanie zasad racjonalnego korzystania z energii.