Co się znalazło w Twojej dzielnicy?

Prezentujemy kolejne założenia dla poszczególnych dzielnic wynikające z przyjętego na początku lipca studium zagospodarowania przestrzennego.


SŁAWIN: wzmocnienie funkcji ekologicznych i ich uszczegółowienie – m. in. ze względu na wprowadzenie zabudowy na tereny dotychczas z niej wyłączone; wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych w północnej i zachodniej części dzielnicy; polepszenie dostępności komunikacyjnej – wprowadzenie ul. Zbożowej w klasie Z, obniżenie klasy przedłużenia ul. Zelwerowicza od ul. Bohaterów Września do klasy Z (w poprzednio obowiązującym Studium była klasa G);

wyznaczenie nowego przebiegu ul. Bohaterów Września klasy GP (droga wojewódzka); utrzymanie lokalizacji cmentarza komunalnego wraz ze strefą ochrony sanitarnej, jako bardzo ważnego celu publicznego; utrzymanie lokalizacji zieleni urządzonej w tym ogrodów działkowych i zieleni leśnej na północy dzielnicy; wskazanie kształtowania Al. Warszawskiej jako reprezentacyjnej alei miejskiej; uwzględnienie i rozwój terenów Ogrodu Botanicznego i Parku Etnograficznego (skansenu), jako bardzo istotnych dla Miasta funkcji publicznych.

SŁAWINEK: wzmocnienie funkcji ekologicznych – wyznaczenie i ochrona Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych; polepszenie dostępności komunikacyjnej (przedłużenie Głębokiej G), obniżenie klasy al. Warszawskiej z G (głównej) do Z (zbiorczej); wskazanie kształtowania al. Warszawskiej, ul. Nałęczowskiej i al. Kraśnickiej jako reprezentacyjnych alei miejskich; utrwalenie terenu zieleni wewnątrz struktur mieszkaniowych w celu ochrony przed przypadkową zabudową i dogęszczaniem zrealizowanych osiedli mieszkaniowych.

STARE MIASTO: wzmocnienie funkcji ekologicznych w dolinie rzeki Bystrzycy i Cechówki; ochrona przed zabudową terenu błoni pod Zamkiem i Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze”; ochrona ekspozycji Starego Miasta – centrum Strefy Ochrony Widoków; wskazanie rejonu lokalizacji obiektu handlowego wielkopowierzchniowego (Alchemia); wskazanie kształtowania ulic: Wyszyńskiego, Królewskiej i Lubartowskiej jako reprezentacyjnych alei miejskich; rozwój funkcji o charakterze śródmiejskim i centrotwórczym.

SZEROKIE: wzmocnienie funkcji ekologicznych; wyznaczenie nowych terenów zabudowy w obszarach w poprzednio obowiązującym Studium oznaczonych jako strefa produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy; wskazanie kształtowania ul. Nałęczowskiej jako reprezentacyjnej alei miejskiej; umożliwienie dokończenia prac planistycznych nad zmianą planu miejscowego; wyznaczenie terenu usług w zieleni w miejscu dawnej cegielni – obszaru o wyjątkowych walorach krajobrazowych.

ŚRÓDMIEŚCIE: wzmocnienie i zapewnienie ciągłości funkcji ekologicznych wraz z ochroną ESOCH; wskazanie funkcji sportowo-rekreacyjnych w dolinie Bystrzycy; polepszenie dostępności komunikacyjnej z innymi dzielnicami oraz w ramach dzielnicy (przedłużenie ul. Ruskiej); rozwój funkcji centrotwórczych; wskazanie terenów zabudowy śródmiejskiej; wskazanie rejonów lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych; wskazanie układu arterii miejskich do starannego ukształtowania – ul. Lipowa, Al. Racławickie, ul. Głęboka, ul. Lubartowska; zapewnienie rozwoju dla Uniwersytetu Medycznego oraz dla funkcji targowo-mieszkalnych w rejonie Al. Tysiąclecia. Opracował GR