Ćwierć wieku Straży Miejskiej

W dniu 20 maja 1993 roku burmistrz Włodawy Marian Sołtys wydał Zarządzenie nr 11/93 w sprawie utworzenia i nadania statutu Straży Miejskiej we Włodawie. I tak się zaczęła ta historia.

W środę, 9 maja obchodzono 25-lecie istnienia SM we Włodawie. Zaczęto od zapalenia zniczy na grobach zmarłych strażników, a potem odprawiono w intencji SM mszę. Uroczysta akademia miał miejsce tuż po południu w sali kina. Przybyło na nią bardzo wielu gości, w tym bardzo wiele delegacji zaprzyjaźnionych strażników miejskich i gminnych z całej Polski. Były oczywiście ciepłe słowa i wyrazy wdzięczności, m.in. od Włodawy miasta i powiatu – starosty Andrzeja Romańczuka i burmistrza Wiesława Muszyńskiego. Pierwszy w swoim wystąpieniu nawiązał do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, drugi natomiast wspomniał o potrzebie kupna nowego samochodu dla straży.

Zdaniem niektórych włodawska straż jest zdecydowanie niedoszacowana kadrowo i finansowo. Sześciu strażników to zdecydowanie za mało na 14-tysięczne miasto. – W tak okrojonym składzie, przy tak rosnącym zapotrzebowaniu mieszkańców na zapewnienie ładu, porządku i spokoju w mieście nie da się normalnie wypełniać obowiązków. Byle urlop czy choroba jednego ze strażników powoduje paraliż służby – mówi jeden z urzędników. W planach jest objęcie miasta monitoringiem wizyjnym, co wymusi zatrudnienie nowych osób.

Pierwszym Komendantem był Stanisław Wojciuk, natomiast strażnikami dotychczasowi pracownicy Miejskiej Służby Porządkowej. Początki powołania Straży Miejskiej we Włodawie nie były łatwe. Procedura powołania Straży Miejskiej nakładała obowiązek konsultacji i akceptacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Biuro Prawne MSW nie miało zastrzeżeń do projektu statutu Straży Miejskiej, ale konstrukcja Zarządzenia nr 4/93 z 15 marca 1993 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu SM wymagała drobnych poprawek. W efekcie utworzenie Straży Miejskiej nastąpiło w dniu 20 maja 1993 r. w oparciu o Zarządzenie nr 11/93 Burmistrza Miasta Włodawa. Działalność Straży Miejskiej opierała się o zapisy Rozdziału 4 Ustawy o Policji z dnia 06 kwietnia 1990 roku. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków i uprawnień Straży Miejskiej oraz ich strukturę, umundurowanie, dystynkcje i uzbrojenie określał statut nadany przez Burmistrza. Funkcjonariusze Straży Miejskiej mogli wykonywać jedynie czynności administracyjno-porządkowe. Nie tylko początki działalności Straży Miejskiej we Włodawie obfitowały w trudności. Były przejściowe kłopoty z brakiem samochodu służbowego, braki finansowe na zakup umundurowania i inne drobniejsze. Były także sytuacje bardzo poważne, w których istnienie SM we Włodawie stało pod znakiem zapytania.