Czas na zmiany i Nowy start

To nazwy projektów, w ramach których Powiatowy Urząd Pracy może zapewnić szkolenia i staże kolejnym 50 osobom do 2019 roku, a także refundować koszty wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych.

Projekt realizowany w ramach RPO, „Czas na zmiany”, potrwa od września 2017 r. do końca maja 2019 r. Na całe zadanie PUP ma do wykorzystania ponad 688 tys. zł. W ramach tego 50 osób może skorzystać ze szkoleń (kucharz, operator wózka jezdniowego lub technolog robót wykończeniowych w budownictwie) i staży. Oferta skierowana do osób powyżej 30 r. ż. (w tym rolnicy i członkowie ich rodzin), znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze po 50 r. ż., niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, kobiety).
Są też środki na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pt.: „Nowy start – lepsze jutro (III)”. Kwota refundacji to 21tys. zł. Szczegółowe informacje i przyjmowanie wniosków w PUP, przy Placu Niepodległości 1. (pc)