Czy można wznowić postępowanie w sprawie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy?

Ostateczne warunki zabudowy pozostaną w obrocie prawnym nawet jeśli zawierają błędy. Na jakich podstawach można zatem wnosić o wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, które stały się prawomocne?

Czym są warunki zabudowy?

Decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa okoliczności zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub też wykonanie na danym terenie innych robót budowlanych. Ogólnie rzecz ujmując celem warunków zabudowy jest ustalenie, czy dane zamierzenie budowlane nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może regulować zatem wszystkie elementy, które zostaną uznane za istotne z punktu widzenia zarówno urbanistyki, jak również i estetyki. Co do zasady warunki zabudowy wydane zostaną tylko dla takich terenów, dla których nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. O ustalenie warunków zabudowy dla danego terenu może wystąpić każdy, nie istnieje wymóg posiadania przez wnioskującego żadnego tytułu prawnego do nieruchomości.

Kiedy otrzymamy warunki zabudowy?

Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy wójt, burmistrz lub prezydent miasta kieruje się przesłankami zawartymi w art. 61 ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Według tych dyrektyw, aby było możliwe ustalenie warunków zabudowy muszą zaistnieć wszystkie spośród wymienionych tam warunków: działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej; nie może być terenem, dla którego wymagane jest uzyskanie zgody na odrolnienie; co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu musi być wystarczające dla danego zamierzenia budowlanego; decyzja musi być zgodna z przepisami odrębnymi. Warunki niezaskarżone do odpowiedniego organu w terminie uzyskują przymiot ostateczności. Bieg terminu na wniesienie sprzeciwu należy liczyć od daty doręczenia stronom tej decyzji administracyjnej – przypomina Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

Decyzja wydana z rażącym naruszeniem prawa

Zgodnie z przesłankami kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie, która zakończona została wydaniem ostatecznej decyzji – czyli w omawianej tu sprawie warunkami zabudowy –  można wznowić postępowanie jeśli: dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe lub w przypadku, gdy decyzja wydana została w wyniku przestępstwa. Co więcej, postępowanie może zostać wznowione również jeszcze przed faktem stwierdzenia sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa poprzez odpowiednie orzeczenie sądu (lub też innego organu) jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie postepowania jest niezbędne, w celu uniknięcia powstania niebezpieczeństwa zagrażającego życiu albo zdrowiu ludzkiemu lub też może prowadzić do powstania poważnej szkody dla interesu społecznego. Postępowanie może zostać wznowione także w przypadku, gdy proces postępowania przed sądem lub innym organem nie może zostać wszczęty na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach prawa. Podobnie jest w sytuacji, gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postepowaniu; wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał 
decyzję; decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego 
organu; decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które 
zostało następnie uchylone lub zmienione. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 146 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, jeśli od doręczenia lub ogłoszenia decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa (czyli w sytuacjach, o których traktuje art. 145 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego) upłynęło pięć lat nie można jej uchylić.

A więc nawet jeśli decyzja o warunkach zabudowy została wydana z naruszeniem prawa, lub zawiera błędy, ale upłynął wymagany przez ustawodawcę okres pięciu lat pozostanie ona w obiegu prawnym.

Saveinvest Sp. z o.o.